De projectpartners van Archiving the present willen de digitale toegankelijkheid van archieven verbeteren. Er wordt gezocht naar een infrastructuur die aansluit bij de associatieve wijze waarop mensen online informatie vergaren.
editie #2
archiving the present[b]de initiatiefnemers van archiving the present - een samenwerkingsverband tussen archival consciousness, framer framed en de jan van eyck academie - zien dat veel digitale collecties van culturele instellingen niet openbaar toegankelijk zijn. daardoor zijn belangrijke bewaarplaatsen van cultureel geheugen moeilijk te bekijken of te bestuderen en soms zelfs geheel onzichtbaar, vooral voor digitaal georiënteerde generaties.[/b] met dit project willen zij de toegang tot de archieven en bibliotheken van culturele instellingen opnieuw vormgeven en de toegang tot informatie en kennis in het algemeen bespreekbaar maken. tien culturele archieven dienen als uitgangspunt voor een gezamenlijk onderzoek naar een duurzaam georganiseerde, open-source infrastructuur die aansluit bij de associatieve wijze waarop mensen online informatie tot zich nemen. het model van een ‘knowledge graph’, waarin informatie uit diverse bronnen wordt gecombineerd en grafisch zichtbaar wordt gemaakt, vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. naast de ontwikkeling van een [i]full stack service[/i] webapplicatie voor de culturele sector, willen de projectpartners bijdragen aan het (internationale) debat rondom digitale archivering. framer framed neemt het voortouw bij het delen van kennis delen over het structureren van informatie in culturele archieven en stuurt daarbij aan op een kritische reflectie van alle betrokkenen. de projectpartners van [b]archiving the present[/b] willen de digitale toegankelijkheid van archieven verbeteren. er wordt gezocht naar een infrastructuur die aansluit bij de associatieve wijze waarop mensen online informatie vergaren. archival consciousnessarchival consciousness, framer framed, jan van eyck academie

Door een samenwerking op te zetten tussen menselijk en niet-menselijk leven, verkennen de initiatiefnemers van Maas Lab nieuwe strategieën voor communiceren, organiseren en co-creëren.
editie #2
maas lab[b]maas lab is een samenwerking tussen de rivier de maas, kunstcollectief taat en soap maastricht. het project komt voort uit een gezamenlijke nieuwsgierigheid naar hoe een gelijkwaardig partnerschap met een niet-menselijke entiteit onze manier van kijken naar entiteiten en organisaties kan veranderen.[/b] vanuit deze nieuwsgierigheid verkennen de samenwerkingspartners een nieuw ‘wij’: een nieuw paradigma voor ‘meersoortelijke’ organisaties, communicatie en co-creatie. hiertoe nodigen ze ontwerpers, lokale gemeenschappen, kunstenaars, vissers, omstanders, kampeerders, wetenschappers, boeren en andere belanghebbenden uit om een directe uitwisseling met de rivier de maas aan te gaan. de verwachting is dat deze samenwerking tussen mensen en niet-mensen inzichten biedt in nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. naast strategieën voor deze nieuwe wijze van communiceren, organiseren, samenwerken en co-creëren en een blauwdruk voor ‘meerstemmig’ ontwerpen in de toekomst, werken de samenwerkende partijen aan een digitaal platform om hun bevindingen, resultaten en observaties te delen.door een samenwerking op te zetten tussen menselijk en niet-menselijk leven, verkennen de initiatiefnemers van [b]maas lab[/b] nieuwe strategieën voor communiceren, organiseren en co-creëren.video vierkantmaaslab540x540.mp4kunstcollectief taatsoap, stichting taat, rivier de maas

Met behulp van voorspellende AI-technieken willen de initiatiefnemers van De Publieksmonitor Predictive A.I een hulpmiddel ontwikkelen voor makers, programmeurs en marketeers om afgewogen keuzes te maken in programmering en marketing
editie #2
de publieksmonitor predictive a.i[b]de initiatiefnemers van de publieksmonitor predictive a.i zien dat het publiek voor podiumkunsten post-corona nog niet is hersteld. theaters kiezen veelal voor het zekere succes van bekende namen, waardoor jonge makers en een meer diverse programmering weinig kansen krijgen. [/b] het consortium, bestaande uit stichting digitaal informatieplatform podiumkunsten (dip), predictive a.i. (edsart udo de haes & andré gerver), rotterdam festivals, brancheverenigingen vscd, napk en vvtp en den kennisinstituut cultuur & digitale transformatie, wijst de beperkte en versnipperde informatievoorziening over het gedrag en de samenstelling van bestaand en potentieel publiek aan als de belangrijkste oorzaak. de projectpartners zien kansen in voorspellende ai-technieken als hulpmiddel voor makers, programmeurs en marketeers om afgewogen keuzes te maken in programmering en marketing en zo hun band met een groter en meer divers publiek te versterken. door middel van onderzoek willen zij een digitale tool te ontwikkelen voor het centraal en sectorbreed verzamelen, analyseren, ontsluiten en interpreteren van publieks- en verkoopdata, met als beoogde resultaat vollere zalen en een diverser aanbod in de podiumkunsten.  met behulp van voorspellende ai-technieken willen de initiatiefnemers van [b]de publieksmonitor predictive a.i[/b] een hulpmiddel ontwikkelen voor makers, programmeurs en marketeers om afgewogen keuzes te maken in programmering en marketingvideo vierkantdepublieksmonitor540x540.mp4stichting digitaal informatieplatform podiumkunstenstichting digitaal informatieplatform podiumkunsten, predictive a.i. (edsart udo de haes & andré gerver) rotterdam festivals, brancheverenigingen vscd, napk en vvtp, den kennisinstituut cultuur & digitale transformatie

Venues of the future is een initiatief om de virtuele toekomst van de podiumkunsten te verkennen. Daarbij is speciale aandacht voor online en hybride vormen van publieksinteractie en opdrachtgeverschap voor een online omgeving
editie #2
venues of the future[b]om het publiek ten tijde van de coronacrisis alsnog de ervaring van een theaterbezoek te geven, ontwikkelde het noord nederlands toneel (nnt) nite hotel: een interactief online podium voor interdisciplinair theater. onder de naam venues of the future neemt het nnt samen met substrakt, den kennisinstituut cultuur & digitale transformatie en audience labs een volgende stap in het verkennen van een virtuele toekomst van de podiumkunsten. dit vanuit de overtuiging dat hoe meer organisaties de mogelijkheden van het virtuele omarmen, hoe meer de traditionele grenzen tussen artiest/maker en publiek worden opgerekt en de podiumkunsten participatief en toegankelijker worden in alle opzichten.[/b] parallel aan de creatie van een live dans- en theatershow, die vanaf het najaar van 2024 op tournee gaat door europa en marokko, wordt geëxperimenteerd met online en hybride vormen van publieksinteractie en opdrachtgeverschap voor een online omgeving. daarnaast wordt onderzoek gedaan naar hoe dit alles van invloed is op hoe makers creëren en uitvoeren. op basis van de uitkomsten worden werkmethoden en instrumenten ontwikkeld die ook voor andere theaters en podia bruikbaar zijn.[b]venues of the future[/b] is een initiatief om de virtuele toekomst van de podiumkunsten te verkennen. daarbij is speciale aandacht voor online en hybride vormen van publieksinteractie en opdrachtgeverschap voor een online omgeving venuesofthefuture540x540.mp4noord nederlands toneelnoord nederlands toneel, substrakt, den kennisinstituut cultuur & digitale transformatie, audience labs

De initiatiefnemers van House of Legacies werken samen aan een inclusief theaterarchief waarin podiumkunsten van vroeger en nu gelijkwaardig worden opgenomen en ontsloten via een online portal
editie #2
house of legacies[b]de nederlandse theatergeschiedenis kent meer theatermakers van kleur dan algemeen bekend is bij zowel theaterprofessionals als het publiek. in de bestaande theaterarchieven is de kennis over makers van kleur in de podiumkunst versnipperd en maakt geen deel uit van de nederlandse theatercanon. [/b] in 2020 werd de stichting the need for legacy opgericht met als doel om meer structurele aandacht te geven aan de artistieke nalatenschappen van en voor mensen van kleur en om op te treden als een platform voor de vele actuele diversiteitsvraagstukken die in de kunst- en cultuursector spelen. the need for legacy wil zich in een samenwerking met erfgoedinstelling allard pierson en creatief collectief lfmc inzetten voor de totstandkoming van een inclusief en samenhangend theaterarchief waarin podiumkunsten van vroeger en nu gelijkwaardig worden opgenomen en ontsloten via een online portal. bij de ontwikkeling van deze portal, [b]house of legacies[/b], leggen de projectpartners de nadruk op het proces: de portal is niet het eindproduct, maar een fase in het proces waarin activiteiten voor onderzoek en kennisdeling elkaar opvolgen en afwisselen. na lancering zal de portal dan ook voortdurend worden vernieuwd en doorontwikkeld met onderzoek, nieuwe content en verknoopt worden met andere bronnen. de methode die hiervoor wordt gehanteerd is de 360 methode, een kwalitatieve onderzoeksmethode waarin onderzoeksvragen vanuit verschillende standpunten worden onderzocht en in uitwisseling tussen diverse disciplines verdiept. de initiatiefnemers van [b]house of legacies[/b] werken samen aan een inclusief theaterarchief waarin podiumkunsten van vroeger en nu gelijkwaardig worden opgenomen en ontsloten via een online portal house of legacieshouse of legacies, allard pierson, lfmc

De initiatiefnemers van Groen & inclusief voorwaarts onderzoeken wat er nodig is om innovatieve producten of diensten succesvol te vermarkten en tegelijk bij te dragen aan een wendbare en weerbare sector
editie #2
groen & inclusief voorwaarts[b]het consortium achter groen & inclusief voorwaarts, bestaande uit stichting innofest en festivals oerol en dgtl/the revolution foundation, ziet dat de culturele sector voor grote uitdagingen rond duurzaamheid en inclusie staat. om de weerbaarheid van de sector te bestendigen zijn grote veranderingen nodig en de initiatiefnemers zien innovatie als een van de sleutels om deze transities te realiseren.[/b] met dit project willen ze veelbelovende innovaties een grotere kans van slagen geven op zo'n manier dat de hele sector ervan kan profiteren. de initiatiefnemers werven en selecteren maximaal tien innovaties die op het gebied van duurzaamheid en/of sociale inclusie een positieve impact op de sector kunnen hebben. de prototypes worden op de festivals dgtl en oerol getest onder begeleiding van een innovatie-expert. zo vergaren zij de feedback die nodig is om de stap naar een vermarktbaar product of dienst te zetten. door stakeholders uit de sector actief bij de pilots te betrekken en de opgedane kennis breed te delen willen de initiatiefnemers van het plan de sector duurzamer, inclusiever en daarmee weerbaarder te maken. de initiatiefnemers van [b]groen & inclusief voorwaarts[/b] onderzoeken wat er nodig is om innovatieve producten of diensten succesvol te vermarkten en tegelijk bij te dragen aan een wendbare en weerbare sector video vierkantgroeninclusiefvoorwaarts540x540.mp4stichting innofest innofest, stichting terschellings oerol festival, dgtl, the revolution foundation

De projectpartners van Moving Media Lab verkennen hoe de toepassing van film en mixed reality-technieken de wijze verandert waarop dansmakers en ontwerpers creëren en uitvoeren
editie #2
moving media lab[b]cinedans werkt samen met onder andere de nederlandse dansdagen, korzo, dansbrabant, vrdays, eye, design academy eindhoven aan moving media lab. dit project staat in het teken van onderzoek naar de betekenis en waarde van dans en beweging in de autonome kunsten, in de ontwerppraktijk en in de wetenschap en naar het nauwer verbinden van deze verschillende domeinen. [/b] het lab richt zich in samenwerking met verschillende organisaties en deskundigen uit het brede internationale culturele veld, creatieve industrie en wetenschap op de professionele dansmaker en ontwerper die vernieuwende concepten ontwikkelt, innovatieve presentatiemogelijkheden verkent en daarbij een actieve betekenisvolle publieksbeleving voorstaat. daarbij wil het moving media lab aansluiten bij het veranderende gedrag van het (jonge) publiek en spannende programma’s en projecten ontwikkelen gericht op nieuwe (interactieve) presentatievormen, zowel op locatie als online. speciale aandacht gaat uit naar het idee van embodiment: de lichamelijke ervaring en expressie van hoe je je voelt. dans spreekt volgens de initiatiefnemers een universele taal waardoor het op verschillende manieren kan worden ingezet voor onderzoek, voor empathische reflectie en beleving van het (virtuele) lichaam in de (virtuele) ruimte.de projectpartners van [b]moving media lab[/b] verkennen hoe de toepassing van film en mixed reality-technieken de wijze verandert waarop dansmakers en ontwerpers creëren en uitvoerencinedansmoving media lab, nederlandse dansdagen, korzo, dansbrabant, vrdays, eye, design academy eindhoven, universiteit utrecht en leiden, fashion clash, the fabricant, beamlab, jan van eyck academie

De initiatiefnemers van Mixed Reality for Culture beogen een doorontwikkeling van een digitaal platform als volwaardig alternatief voor fysieke conferenties
editie #2
mixed reality for culture[b]amsterdam dance event, amerpodia, muziekgebouw aan ’t ij en ravel verkennen hoe je met mixed-realitytechnieken conferenties kunt faciliteren. ze borduren voort op een eerder ontwikkeld digitaal platform, met als doel een volwaardig alternatief te bieden voor de fysieke praktijk en dit te koppelen aan een businessmodel dat als voorbeeld kan dienen voor anderen werkzaam in de sector. [/b]de initiatiefnemers van [b]mixed reality for culture[/b] beogen een doorontwikkeling van een digitaal platform als volwaardig alternatief voor fysieke conferenties video vierkantmixedrealityforculture540x540.mp4stichting amsterdam dance eventstichting amsterdam dance event, muziekgebouw aan ’t ij, ravel, amerpodia

Hoe kan geluid bijdragen aan het publieksbereik en de publieksbeleving van tentoonstellingen en erfgoedlocaties? De projectpartners van Fiera del Suono verkennen de museale en autonome mogelijkheden van augmented audio
editie #2
fiera del suono[b]fiera del suono is een onderzoek naar nieuwe manieren om verhalen over erfgoed tot leven te wekken door middel van geluid. samenwerkingspartners dropstuff media, beeld en geluid, stadsmuseum tilburg, hogeschool van amsterdam, hogeschool van utrecht de fontys hogeschool tilburg zien mogelijkheden om in museale en autonoom-artistieke omgevingen een immersieve en gelaagde publieksbeleving te creëren. [/b] in een iteratief proces van ontwerpen, bouwen, testen, aanpassen en opnieuw testen, ontwikkelen ze verschillende technische opstellingen en diverse zogeheten verhaal- en beleeflijnen. zowel de makers van dropstuff als de medewerkers van de participerende musea, de studenten en hun docenten denken mee over het technische en inhoudelijke ontwerp, het narratief, de communicatie en presentatie. gezamenlijke inzichten worden actief gedeeld en besproken met de erfgoedsector en de creatieve industrie. thematisch ligt de focus op de overeenkomsten tussen kermis en kunst en wil daarmee meer ruimte creëren voor een breed cultureel verbond tussen volkscultuur, erfgoed, kunsten en technologie.hoe kan geluid bijdragen aan het publieksbereik en de publieksbeleving van tentoonstellingen en erfgoedlocaties? de projectpartners van [b]fiera del suono[/b] verkennen de museale en autonome mogelijkheden van augmented audio video vierkantfieradelsuono540x540.mp4dropstuff mediadropstuff media, nederlands instituut voor beeld en geluid, stadsmuseum tilburg,hogeschool van amsterdam, hogeschool van utrecht, fontys school of fine and performing arts

De initiatiefnemers van Center Stage Robotics verkennen de theatrale en performatieve mogelijkheden van industriële robots en robotica. Doel is om de creatieve sector te voorzien van inspiratie, kennis en nieuwe werkvormen
editie #2
center stage robotics[b]met het project zetten samenwerkingspartners, (poppen)theatergezelschap ulrike quade company, creative roboticsm en universiteit utrecht, hun onderzoek voort naar de theatrale en performatieve mogelijkheden van industriële robots en robotica. het samenwerkingsverband wil de creatieve sector voorzien van inspiratie, kennis en nieuwe werkvormen, alsook onderzoeken hoe kennis uit het theater de wereld van robotica kan inspireren en kan helpen een voorstelling te maken van en over een toekomst met robotica.[/b] het onderzoeksproject start met twee open calls voor makers die geïnteresseerd zijn in het werken met robots. de geselecteerde makers volgen een traject van vier tot zes maanden met diverse workshops en expertmeetings voor zowel het professionele netwerk als voor wetenschappers en denkers die een nieuw licht schijnen op de wijze waarop technologie onze manier van leven en werken beïnvloedt. speciale aandacht gaat uit naar de verslaglegging en kennisdeling van de bevindingen, onder meer via een online platform, met als doel de sector te voorzien van innovatieve werkvormen.de initiatiefnemers van [b]center stage robotics[/b] verkennen de theatrale en performatieve mogelijkheden van industriële robots en robotica. doel is om de creatieve sector te voorzien van inspiratie, kennis en nieuwe werkvormenvideo vierkantcenterstagerobotics540x540.mp4ulrike quade companyulrike quade company, creative roboticsm en universiteit utrecht

De projectpartners van The Linen Project onderzoeken hoe een kleinschalige linnenketen, waarin partners, eindgebruikers en de creatieve industrie elkaar recht doen en tegelijk bijdragen aan verduurzaming, eruit kan zien
editie #2
the linen project[b]het langlopende the linen project heeft als doel lokale productie van linnen nieuw leven in te blazen. initiatiefnemers artez ma practice held in common en  crafts council nederland verkennen sinds 2018 de mogelijkheden om in nederland een kleinschalige linnenketen op te zetten rondom een ‘alternatief’ economisch systeem. een keten die draait om het welzijn van de betrokken mensen en de natuurlijke hulpbronnen. [/b] samen met partners koninklijke auping, enschede textielstad, new tailor, het lectoraat nieuwe economie (van avans hogeschool centre of expertise brede welvaart en nieuw ondernemerschap) werkt crafts council nederland nu aan de ontwikkeling van een transparante collectieve waardeketen. het project borduurt voort op het shared stewardship-initiatief, waarbij mensen met verschillende achtergronden zijn betrokken. onder hen: grafisch vormgevers, textielonderzoekers en ontwerpers, maar ook eindgebruikers die bewuster willen omgaan met de kleding die zij dragen. vijf ervaren stewards hebben zich gemeld om deel te nemen in de werkgroep die het shared stewardship overdraagbaar gaat maken. het resultaat is een eerste ontwerp voor de ontwikkeling van een collectieve waardeketen van linnen, waarin partners, eindgebruikers en de creatieve industrie elkaar recht doen en tegelijk bijdragen aan verduurzaming.de projectpartners van [b]the linen project [/b] onderzoeken hoe een kleinschalige linnenketen, waarin partners, eindgebruikers en de creatieve industrie elkaar recht doen en tegelijk bijdragen aan verduurzaming, eruit kan zienvideo vierkantthelinenproject540x540.mp4crafts council nederland, koninklijke auping, enschede textielstad, new tailor, lectoraat nieuwe economie

De initiatiefnemers van Music makes the people come together zien kansen voor orkesten en musici om hun werkterrein te verbreden en tegelijk bij te dragen aan innovatie in ziekenhuiszorg
editie #2
music makes the people come together[b]music makes the people come together is een project geïnitieerd door het rotterdams philharmonisch orkest waarin wordt gezocht naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van muziek. het orkest ziet bewijs dat muziek van invloed is op het sociaal, mentaal en fysiek welzijn van mensen, maar constateert dat de kennis daarover nog sterk gefragmenteerd is.[/b] in het onderzoek, opgezet door het rotterdams philharmonisch orkest in samenwerking met de erasmus universiteit rotterdam en het erasmus medisch centrum, onderzoeken musici, medici en sociologen aan de hand van twee casestudies interdisciplinair of en hoe muziek van invloed is op het sociale, mentale en fysieke welzijn van mensen. het beoogde resultaat is bruikbare kennis voor concrete, directe impact in verschillende sectoren, zoals verbreding van het werkterrein van orkesten - en de muzieksector in het algemeen - maar ook innovaties in zorg en onderwijs. de initiatiefnemers zien kansen voor professionals in de cultuursector om aan de hand van de onderzoeksresultaten nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en het publieksbereik verbreden. ze zien ook kansen voor de zorg, die volgens hen gebaat zou zijn bij betere behandeling met muziek-interventie voor patiënten. een aanvullende, educatieve waarde van het project zit volgens hen in de interdisciplinair kennisuitwisseling tussen de leiders en professionals van morgen op het gebied van muziek, cultuur en geneeskunde. de initiatiefnemers van [b]music makes the people come together[/b] zien kansen voor orkesten en musici om hun werkterrein te verbreden en tegelijk bij te dragen aan innovatie in ziekenhuiszorgvideo vierkantmusicmakesthepeople540x540.mp4rotterdams philharmonisch orkestrotterdams philharmonisch orkest, erasmus universiteit rotterdam, erasmus medisch centrum

Innovatielab Cultuur Tech is een initiatief om nieuwe technologieën beter toegankelijk maken voor Nederlandse muzikanten. Daarbij is speciale aandacht voor het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen met eindgebruikers
editie #2
innovatielab cultuur tech[b]volgens stichting thunderboom records, reblika, superposition en beeld & geluid maken enkele muzikanten al gebruik van nieuwe technologieën, zoals augmented reality, artificial intelligence en digitale avatars, maar blijven deze voor de meesten onbereikbaar door hoge kosten, gebrek aan kennis en gebrek aan transparantie door de ontwikkelaar. met innovatielab cultuur tech willen ze daar verandering in brengen en deze nieuwe technieken toegankelijk maken voor een grotere groep.[/b] het project draait om het bevorderen van kennisontwikkeling en experiment, waarbij nadrukkelijk wordt voortgebouwd op bestaande technologie door deze ‘makend te onderzoeken’. in deze aanpak staat het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen met eindgebruikers – nederlandse muzikanten en hun publiek – centraal. zo worden prototypes getest tijdens (hybride) liveoptredens en gevalideerd door een groep van ervaren programmeurs, ontwerpers en muzikanten. concreet hebben de projectpartners vier resultaten voor ogen: een gevalideerde toolbox voor laagdrempelige ai, ar en avatar technologie, nieuwe kennis over de toepassing van de technologie, bijvoorbeeld best practices en handleidingen, voorzieningen voor proactieve kennisdeling met de sector en een ontwikkelproces en ontwerpmethode gebaseerd op publieke waarden.[b]innovatielab cultuur tech[/b] is een initiatief om nieuwe technologieën beter toegankelijk maken voor nederlandse muzikanten. daarbij is speciale aandacht voor het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen met eindgebruikersvideo vierkantinnovatielabcultuurtech540x540.mp4stichting thunderboom recordsstichting thunderboom records, reblika, superposition, beeld & geluid

De projectpartners van Gezocht: Talentvolle Gemeenten willen het draagvlak bij gemeenten vergroten om samen met creatieve en culturele makers te werken aan actuele opgaven
editie #2
gezocht talentvolle gemeenten[b]met dit project willen stichting setup, bureau ruimtekoers en lobby lokaal ervoor zorgdragen dat een groter deel van de creatieve industrie eenvoudiger en meer structureel wordt betrokken bij gemeentelijke opgaven. ze stellen dat de verbinding tussen cultuur, zorg en welzijn relatief vaak wordt gevonden, maar dat het veelal een negatieve keuze is die gedreven wordt door schaarste. daarnaast zitten subsidierelaties tussen gemeenten en kunstenaars een gelijkwaardige samenwerking in de weg. [/b] het streven van de projectpartners is om de relatie en samenwerking langs drie lijnen te herformuleren en te innoveren: gemeenten inspireren, belemmeringen wegnemen bij gemeenten en gereedschap voor kunstenaars ontwikkelen. hiertoe zetten ze een regeling open voor ‘talentvolle gemeenten’. gemeenten kunnen een subsidieaanvraag doen om kunstenaars in te zetten om aan de slag te gaan met een maatschappelijke opgave. er wordt geen geld uitgekeerd, maar uren aan verbeeldingskracht. aanvragende gemeenten moeten omschrijven welke maatschappelijke opgave zij willen aanmelden voor de regeling, waarom zij verbeeldingskracht kunnen gebruiken en hoe de inzet van een kunstenaars hen gaat helpen in hun volgende stap. concreet gaan er drie kunstenaarscollectieven aan de slag voor drie gemeenten. na afronding worden de projecten gepresenteerd om zo meer gemeenten te inspireren en om ervaringen te delen.de projectpartners van [b]gezocht: talentvolle gemeenten[/b] willen het draagvlak bij gemeenten vergroten om samen met creatieve en culturele makers te werken aan actuele opgavenvideo vierkantgezochttalentvollegemeenten540x540.mp4stichting setupstichting setup, bureau ruimtekoers, edwin stolk, lobby lokaal, platform31, doen en de hku.

Hoe kun je als kunstenaar bijdragen aan maatschappelijke verandering en wat betekent dat voor je maakpraktijk? Niet voor de Bühne is een onderzoeksproject waarin wordt toegewerkt naar een impactstrategie
editie #2
niet voor de buhne[b]de aanleiding voor niet voor de bühne van theatermaker anoek nuyens (documentair theater), marjan minnesma (urgenda) en bernadette kuiper (impakt makers) is de zaak shell, een documentair toneelstuk over de klimaatcrisis die nuyens samen maakte met rebekka de wit. volgens nuyens legde de voorstelling een verlangen en behoefte bloot om van de klimaatcrisis een onderwerp van gesprek te maken in theaters. het sterkte haar in haar ambitie om het publiek onderdeel te maken van haar maakproces, niet enkel van het eindproduct. [/b] met dit project trekken de initiatiefnemers het onderwerp breder en focussen op de vraag: hoe kun je als kunstenaar bijdragen aan maatschappelijke verandering (c.q. klimaatcrisis) en wat betekent dat voor je maakpraktijk? in vier etappes wordt gewerkt aan een impactstrategie die een handelingsperspectief biedt aan burgers, bedrijven en politiek. na de eerste fase, waarin een visie op impact en doelen worden geformuleerd, volgt een inventariserend veldonderzoek, waarin betrokkenen en jongeren worden geïnterviewd naar aanleiding van de zaak shell. vervolgens worden de bevindingen voorgelegd aan een raad van experts, bestaande uit pioniers uit de wereld van de ngo's en milieuorganisaties, kunstenaars en denkers. in de laatste etappe wordt gereflecteerd op wat het betekent voor de maakpraktijk van kunstenaars als zij maatschappelijke impact willen maken. hoe kun je als kunstenaar bijdragen aan maatschappelijke verandering en wat betekent dat voor je maakpraktijk? [b]niet voor de bühne[/b] is een onderzoeksproject waarin wordt toegewerkt naar een impactstrategievideo vierkantnietvoordiebuhne540x540.mp4documentair theaterdocumentair theater, urgenda, impakt makers

Write Away - Act Now! is een incubator voor makers van kleur, gebaseerd op het concept van een writers’ room, om te leren over het maakproces binnen de driehoek van makers, sector en publiek.
editie #2
write away - act now!in de creatieve sector is een writers’ room een schrijversplek om het maakproces te organiseren. het samenwerkingsverband achter write away - act now!, dat bestaat uit een netwerk van organisaties uit de creatieve en culturele sector, observeert dat in nederland en andere westerse landen deze schrijfteams voornamelijk wit zijn. met het project willen de partners een incubator starten voor makers van kleur met een sterke drive om verhalen te vertellen vanuit andere perspectieven en met aantoonbaar talent voor storytelling in film of aanverwante disciplines. vijftien gekozen schrijvers, verdeeld over drie writers' rooms, ontwikkelen gedurende een periode van zes tot negen maanden scripts voor film en televisie. om de sector en het publiek te betrekken, worden gedurende het schrijfproces vakinhoudelijke workshops georganiseerd en openbare table reads, waarbij acteurs aan tafel een script doornemen. de erasmus universiteit rotterdam doet onderzoek naar de opzet van de incubator binnen de driehoek makers, sector en publiek. de verwachting is dat het project kennis oplevert over de interactie tussen makerpraktijk, publieksinteractie en de culturele waarde voor de sector. de resultaten worden na reflectie en evaluatie breed gedeeld, met als doel een duurzame investering te doen in een bredere infrastructuur in rotterdam waar toekomstige makers van kleur mede van kunnen profiteren.[b]write away - act now![/b] is een incubator voor makers van kleur, gebaseerd op het concept van een writers’ room, om te leren over het maakproces binnen de driehoek van makers, sector en publiek. actnowwriteaway540x540.mp4tulsa studiostulsa studios, een netwerk van organisaties uit de creatieve en culturele sector

Collaborations For Future is een onderzoeksproject om de denk- en maakkracht van makers en anderen die in de creatieve sector werken beter te benutten bij maatschappelijke opgaven
editie #2
collaborations for future[b]vanuit de overtuiging dat samenwerkingen tussen creatieve professionals en wetenschappers waardevol of zelfs cruciaal zijn bij klimaatvraagstukken, slaan foundation we are, social design showdown/afdeling buitengewone zaken en pakhuis de zwijger de handen ineen met universiteiten en onderzoeksinstellingen knmi, nioz pbl, tu eindhoven en universiteit utrecht. [/b] centraal in het project staat een incubator-programma, waarin ontwerpers één-op-één samenwerken met klimaatwetenschappers. om inzichten te verwerven over hoe binnen deze samenwerkingen kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld, wordt een parallel lopend onderzoekstraject gestart. het doel van dit onderzoek is om nieuwe instrumenten, werkmethoden en modellen te ontdekken voor zowel creatieve professionals als wetenschappers om te werken aan de klimaatopgave in nederland. de verwachting is dat de opgedane kennis en inzichten leiden tot nieuwe samenwerkingsmodellen die als blauwdruk kunnen dienen voor de bredere maatschappelijke opgaven waar nederland voor staat.[b]collaborations for future[/b] is een onderzoeksproject om de denk- en maakkracht van makers en anderen die in de creatieve sector werken beter te benutten bij maatschappelijke opgaven video vierkantcollaborationsforfuture540x540.mp4foundation we aresocial design showdown/afdeling buitengewone zaken, knmi, nioz, pbl, tu eindhoven, universiteit utrecht, pakhuis de zwijger

Door middel van 3D-scans van museale modecollecties willen de projectpartners van Unlocking Fashion Heritage historische, ambachtelijke kennis ontsluiten voor een breed publiek: van museummedewerkers tot ‘thuismakers’
editie #1
unlocking fashion heritage[b]modemuze, een samenwerkingsverband van achttien nederlandse en vlaamse musea, wil de mode- en kostuumcollecties die zij samen vertegenwoordigen digitaliseren door middel van 3d-technieken. het doel is om de ambachtelijke (historische) kennis die in de objecten ligt verborgen te ontsluiten voor een breed publiek: van museummedewerkers tot professionele makers tot ‘thuismakers’.[/b] voor het project [i]unlocking fashion heritage[/i] worden honderd collectiestukken omgezet in 3d-modellen door middel van nauwkeurige scans. behalve informatie over de toegepaste constructie en materialen, geeft deze techniek ook inzicht in het oorspronkelijke gebruik van een kledingstuk. mogelijke gebruikssporen worden tot in detail blootgelegd. voor de aangesloten musea leveren de scans potentieel relevante informatie op over de historische en sociaal-maatschappelijke context van hun collectiestukken. daarnaast ziet modemuze mogelijkheden om met dit project bij te dragen aan een bredere uitwisseling van vakspecialistische kennis. de eigen [[https://www.modemuze.nl website]] en een pop-up lab dienen als podium om vakmensen met verschillende soorten kennis en expertise bij elkaar te brengen, zowel online als onsite. het project bestaat uit een onderzoeksfase en een uitrolfase. in beide fases wordt gezocht naar een cross-over met partners en netwerken vanuit virtual fashion design, de ambachtelijke kleermakerij, het modevakonderwijs en het erfgoedveld.door middel van 3d-scans van museale modecollecties willen de projectpartners van [b]unlocking fashion heritage[/b] historische, ambachtelijke kennis ontsluiten voor een breed publiek: van museummedewerkers tot ‘thuismakers’onderzoeken en toepassen van 3d techniekenonderzoeken en toepassen van 3d technieken voor het online ontsluiten en presenteren van ambachtelijke (historische) kennis voor een nieuwe generatie van makers. onderzoeken en toepassen van 3d technieken voor het online ontsluiten en presenteren van ambachtelijke (historische) kennis voor een nieuwe generatie van makers.video vierkant01unlockingfashionheritage1080x1080.mp4onderzoeken en toepassen van 3d technieken voor het online ontsluiten en presenteren van ambachtelijke (historische) kennis voor een nieuwe generatie van makers.video staand01unlockingfashionheritage1080x1920.mp4onderzoeken en toepassen van 3d techniekenonderzoeken en toepassen van 3d technieken voor het online ontsluiten en presenteren van ambachtelijke (historische) kennis voor een nieuwe generatie van makers. onderzoeken en toepassen van 3d technieken voor het online ontsluiten en presenteren van ambachtelijke (historische) kennis voor een nieuwe generatie van makers.stichting amsterdam museummodemuze is een samenwerkingsverband tussen het amsterdam museum (penvoerder), centraal museum utrecht, coda museum, design museum den bosch, fries museum leeuwarden, kunstmuseum den haag, modemuseum antwerpen, museum arnhem, museum dordrecht/huis van gijn, museum rotterdam, nederlands openluchtmuseum, rijksmuseum, textielmuseum, theatercollectie allard pierson, tropenmuseum/ afrikamuseum/ museum volkenkunde/wereldmuseum, zaans museum en het zuiderzeemuseum.

De projectpartners van Innovation:Lab stimuleren theatermakers om te experimenteren met mixed reality-technieken. Doel is om het podiumaanbod te verbreden en de diversiteit van het publiek te vergroten
editie #1
innovation:lab [b]innovation:lab is een onderzoekslab, werkplaats en broedplaats ineen. theater utrecht, talentontwikkelings- en productieplatform dox en de afdeling games and interaction van de hogeschool voor de kunsten utrecht zijn initiatiefnemers van deze plek waar makers vrijelijk kunnen experimenteren met mixed reality-theatertechnieken en vertelmethodes. het doel is om te verkennen of en hoe de bevindingen die hier worden gedaan, kunnen bijdragen in het bereiken van een nieuwe, digitaal georiënteerde generatie theaterliefhebbers.[/b] de komende maanden willen de iniatiefnemers innovation:lab doorontwikkelen tot een zelfstandig functionerende onderzoeksomgeving gericht op innovatie, in eerste instantie in de podiumkunsten, maar daarnaast ook in andere kunstdisciplines en maatschappelijke sectoren. de projectpartners van [b]innovation:lab[/b] stimuleren theatermakers om te experimenteren met mixed reality-technieken. doel is om het podiumaanbod te verbreden en de diversiteit van het publiek te vergrotenvideo vierkant12_innovation_lab_1080x1080.mp4een laboratorium waar kunstenaars kunnen experimenterende drie makers doen mee aan innovation:lab: het project van theater utrecht, dox en de hogeschool voor de kunsten utrecht (hku) dat wordt ondersteund door innovatielabs. de initiatiefnemers richten zich in eerste instantie op digitale innovatie in de podiumkunsten, maar hopen ook een verschil te maken in andere kunstdisciplines en sectoren. thuisbasis van innovation:lab is de paardenkathedraal in utrecht, een voormalige manege van de faculteit diergeneeskunde uit 1904 die is omgebouwd tot theaterzaal. in de nabijgelegen snijzaal, waar studenten diergeneeskunde ooit dieren opensneden voor onderzoek en nu het kantoor van theater utrecht is gevestigd, is speciaal voor dit project een experimenteerplaats ingericht voor makers, designers, developers en andere creatieven. lieke van der vegt en dan xu zijn twee van hen. ze reageerden vorig jaar op een open call waarin makers, denkers en creatieven werden opgeroepen om mee te denken over het theater van morgen. beiden zijn ervan overtuigd dat ook bij digitaal theater het contact tussen mensen belangrijk blijft, vooral als het gaat om het creëren van meeslepende ervaringen. tijdens [[https://www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/innovationlab-experiences-1 innovation:lab experiences #1]] presenteerden lieke en dan een geluidsinstallatie, waarbij het publiek werd uitgenodigd om in de ruimte een geluid vorm te geven. ze baseerden hun concept op eigen onderzoek, onder andere naar het menselijk lichaam als geleider voor stroom en geluid, en werkten in een multidisciplinair team van ontwerpers aan een prototype. [i]tekst gaat verder onder video.[/i]

op de [[https://www.theaterutrecht.nl/innovatielab website]] van innovation:lab lees je meer over deze en de andere makers die zijn geselecteerd. [b]overtuigingskracht[/b] creative producer abdelhadi baaddi is een van de kartrekkers van innovation:lab. hij hoopt dat dit 'onderzoekslaboratorium' voor de kunsten op twee niveaus van betekenis kan zijn: 'voor de deelnemende makers, die experimenteren en nieuwe skills ontwikkelen, maar ook voor andere makers die geïnspireerd raken om nieuwe technologische toepassingen te verkennen.' het eerste pilotjaar van innovation:lab, dat met experiences #1 werd afgerond, stond voor hem in het teken van netwerken. 'we hebben de tijd genomen om te werken aan de basis: het opbouwen van een community. soms moest ik flink mijn best doen om makers ervan te overtuigen dat hun bijdrage iets kon opleveren. wat dat 'iets' kon zijn, wist ik natuurlijk niet. feitelijk vroeg ik ze om mee te gaan op een avontuur, waarvan de uitkomst ongewis zou blijven.' [b]interdisciplinair[/b] in totaal ondersteunde en faciliteerde innovation:lab in dat eerste pilotjaar zeven concepten die werden geselecteerd via een open call. de concepten zijn verder uitgewerkt in kleine, zorgvuldig samengestelde teams waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd. die interdisciplinaire aanpak is volgens abdelhadi een logisch gevolg van het onderwerp van innovation:lab. 'nadenken over het theater van de toekomst betekent nadenken over technologische, ethische, narratieve en performatieve vraagstukken. als je blijft hangen binnen de traditionele kaders kom je niet tot nieuwe inzichten en bereik je al helemaal niet het publiek van de toekomst. dat is geen [i]rocket science[/i], maar er is wel een grote uitdaging bij dit soort interdisciplinaire samenwerkingen: je moet elkaars taal leren spreken.' in het begin liepen de teams wel eens tegen barrières op, vertelt hij. 'een theatermaker die gewend is om intuïtief te werken, wordt in samenwerking met een creative coder gedwongen tot een meer planmatige aanpak. en andersom: de creative coder die van tevoren alles uitstippelt, moet misschien zijn werkwijze herzien. het herkennen en erkennen van elkaars denkwijze gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar als de samenwerkingspartners eenmaal erin slagen om de verschillende perspectieven naast elkaar te laten bestaan, ontstaat de juiste dynamiek voor innovatie.' [b]digital natives [/b]de ambitie is om innovation:lab de komende jaren te laten uitgroeien tot een plek waar makers in alle vrijheid technologische toepassingen kunnen ontwikkelen en testen. 'we willen een laboratorium zijn waar kunstenaars kunnen experimenteren. wat ze hier doen, hoeft niet altijd duidelijke resultaten op te leveren. of eigenlijk: juist niet, want bij goede interdisciplinaire samenwerkingen ligt de uitkomst niet van tevoren al vast.' de bijdrage van innovatielabs heeft het mogelijk gemaakt om nader te onderzoeken hoe (en of) een verrijking van het theater met bijvoorbeeld virtual en augmented reality kan leiden tot nieuw publieksbereik, in het bijzonder van de digital natives. 'misschien is het naïef om te denken dat je met nieuwe technologische toepassingen zowel het vertrouwde theaterpubliek kunt aanspreken als de generatie die is opgegroeid in het internettijdperk. we willen het in ieder geval onderzoeken door het publiek te betrekken en te vragen: wat vinden jullie hier eigenlijk van?' [i]top tips van abdelhadi baaddi om interdisciplinair samen te werken. [/i] - ga niet meteen van start maar neem de tijd om elkaar en elkaars achtergronden te leren kennen. - omarm dat de uitkomst ongewis blijft en neem de vrijheid om te experimenteren. - deel je opbrengsten open source, zodat anderen erop kunnen voortbouwen. een teveel aan copyrights hindert innovatie. video staand12_innovation_lab_1080x1920.mp4theater utrechthogeschool voor de kunsten utrecht, talentontwikkelings- en productieplatform dox

Met de Podiumpas willen de initiatiefnemers drempels verlagen voor cultuurliefhebbers om vaker en avontuurlijker naar het theater te gaan, met als beoogd resultaat vollere zalen
editie #1
podiumpas[b]de propositie van de podiumpas is simpel: voor een vast bedrag per maand onbeperkt naar het theater. daarbij ondersteunen podiumpas-houders de theatersector, want het grootste deel van de maandelijkse bijdrage gaat naar de podia en de producenten. de oorspronkelijke initiatiefnemers van de podiumpas zijn frascati, theater bellevue en stadsschouwburg amsterdam/ita.[/b] na een pilot van twee jaar wil stichting podiumpas starten met een doorontwikkeling. het doel blijft ongewijzigd: drempels verlagen voor cultuurliefhebbers om vaker en avontuurlijker naar het theater te gaan, met als beoogd resultaat vollere zalen. in de komende maanden worden de door de coronapandemie gestaakte gesprekken met podia en producenten hervat. daarnaast wil stichting podiumpas intensiever samenwerken met cineville, een organisatie die een vergelijkbaar abonnement aanbiedt maar dan voor ongelimiteerd filmbezoek. podiumpas maakt al gebruik van het systeem en de backoffice van cineville en wil bestaande techniek inzetten om een website te ontwikkelen waar het aanbod van de aangesloten theaters in één oogopslag samenkomt. verder is ook een samenwerking met dip (digitaal informatieplatform podiumkunsten) onderdeel van de doorontwikkeling. het is de bedoeling dat de publieksdata die de podiumpas-houders genereren sectorbreed worden benut.met de [b]podiumpas[/b] willen de initiatiefnemers drempels verlagen voor cultuurliefhebbers om vaker en avontuurlijker naar het theater te gaan, met als beoogd resultaat vollere zalenvideo staand02_podiumpas_1080x1920.mp4video vierkant02_podiumpas_1080x1080.mp4stichting podiumpasfrascati, theater bellevue, het nationale theater, stadsschouwburg utrecht, theater de meervaart, podium mozaïek, vlaams cultuurhuis de brakke grond, theater de krakeling, zwolse theaters, wilmink theater, deventer schouwburg, schouwburg hengelo, parktheater eindhoven, schouwburg concertzaal tilburg, de nieuwe vorst, parkstad limburg theaters, theater aan het vrijthof, napk, vvtp, cineville

Crowdkeeping is een initiatief om een werkmethode en ondersteunende tool te ontwikkelen op het gebied van relatiebeheer. Voor én in samenwerking met middelgrote organisaties in de creatieve sector
editie #1
crowdkeeping[b]de geefmarkt in de creatieve sector is nog relatief klein en veel kleine- tot middelgrote organisaties laten kansen onbenut. creative funding, de adviestak van cultureel crowdfunding platform voordekunst, wil onderzoeken hoe particulier geven in nederland geoptimaliseerd kan worden en hoe dit kan leiden tot een breder draagvlak voor kunst en cultuur. onder de naam crowdkeeping verkennen de initiatiefnemers samen met vsc, lvdw fundraising en een elftal kleine- tot middelgrote organisaties een werkmethode en een ondersteunende tool op het gebied van relatiebeheer. [/b][b]crowdkeeping[/b] is een initiatief om een werkmethode en ondersteunende tool te ontwikkelen op het gebied van relatiebeheer. voor én in samenwerking met middelgrote organisaties in de creatieve sector video staand13_outsiderlandlab_1080x1920.mp4video vierkant14_crowdkeeping_1080x1080.mp4video staand14_crowdkeeping_1080x1920.mp4creative funding/voordekunstlvwb fundraising, vsc sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers, rose stories, sundaymorning@ekwc, urland, korzo, philharmonie zuidnederland, ps theater, nederlands watermuseum sonnenborgh sterrenwacht, natura docet, uitvindfabriek

Living Lab Open Cultuurdata is een 'living lab' om te leren hoe open source technologie kan bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties
editie #1
living lab open cultuurdata[b]publicspaces, het nederlands instituut voor beeld en geluid, npo en waag starten een living lab om te leren hoe bestaande diensten, zoals npo start en het archief van beeld en geluid, kunnen bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties. in het project [i]living lab open cultuurdata[/i] adresseren ze gezamenlijke uitdagingen, waaronder het ontbreken van standaarden voor het zoeken en archiveren van deze digitale content. daarbij is speciale aandacht voor het gebruikers- en publieksperspectief.[/b] naast de realisatie en instandhouding van gemeenschappelijke standaarden, richt dit project zich op de ontwikkeling van open source voorzieningen. deze moeten het voor culturele instellingen mogelijk maken om hun digitale aanbod te koppelen aan bestaande publieke distributiekanalen. concreet hebben de projectpartners twee voorzieningen voor ogen: voor het delen van culturele agenda's en voor het uitspelen en archiveren van registraties. om doorwerking en toepasbaarheid te waarborgen, stellen de projectpartners vier use cases op met elk een eigen focus. deze gebruiksscenario's beschrijven de gewenste resultaten van de ontwikkeling en implementatie van een open standaard voor metadata in het culturele veld. daarnaast bieden ze inzicht in de kansen die er liggen voor zowel culturele instellingen als individuele makers en marktpartijen. [b]hackaton[/b] op uitnodiging van de initiatiefnemers boog een groep creatieve probleemoplossers zich tijdens de dutch design week 2022 over 'een open en toegankelijk cultuuraanbod voor iedereen, zonder big tech'. tijdens deze hackaton zijn in totaal vijf concepten ontwikkeld waarbij het publiek op nieuwe manieren in aanraking kan komen met kalenderdata en videocontent. julia veldman maakte een [[https://innovatielabs.org/files/pro/00005/hackatonposterfinal.jpg poster]] waarin de diverse concepten worden uitgelegd. video: ahmed alalmoudi en abdulrahman abdulfattah[b]living lab open cultuurdata[/b] is een 'living lab' om te leren hoe open source technologie kan bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele productiesvideo staand05_living_lab_1080x1920.mp4hackatonposterfinal.jpgvideo vierkant05_living_lab_1080x1080.mp4publicspacesnaast kernpartners nederlands instituut voor beeld en geluid, npo en waag: pakhuis de zwijger, inscience festival, strp, tetem, dutch composers now, archixl, nederlands jazz archief

De initiatiefnemers van Future Materials beogen een doorontwikkeling en opschaling van hun hybride database van duurzame kunstenaarsmaterialen, die moet bijdragen aan de verduurzaming van makerspraktijken
editie #1
future materials[b]onder de noemer future materials verzamelt en archiveert de jan van eyck academie duurzame en afbreekbare kunstenaarsmaterialen, zowel online als onsite in een op de academie gevestigd lab. het project is ooit begonnen als kleinschalige inventarisatie, maar inmiddels uitgegroeid tot een online databank waaraan wereldwijd organisaties en kunstenaars input kunnen leveren. met een doorontwikkeling en opschaling van het project willen de betrokken partners bijdragen aan de verduurzaming van makerspraktijken. [/b]de initiatiefnemers van [b]future materials[/b] beogen een doorontwikkeling en opschaling van hun hybride database van duurzame kunstenaarsmaterialen, die moet bijdragen aan de verduurzaming van makerspraktijkenvideo staand10_future_materials_1080x1920.mp4video vierkant10_future_materials_1080x1080.mp4jan van eyck academiecentral saint martins - university of the arts, brightlands chemelot campus, chill - chemelot innovation and learning labs, gala - green art lab alliance

Hoe kunnen culturele producties betekenisvol zijn in een mengvorm van online en offline? De bevindingen van The New Social worden gebundeld in een toolkit die voor het hele veld beschikbaar wordt gemaakt
editie #1
the new social[b]hoe kunnen de kwaliteiten van een fysieke presentatie en een digitale aanbiedingsvorm elkaar versterken? voor veel culturele instellingen is dit een relevante vraag. framer framed, impakt en hackers & designers onderzoeken hoe culturele evenementen en publicaties kunnen (voort)bestaan in een mengvorm van online en offline. ze bundelen hun bevindingen in een toolkit die voor het hele veld beschikbaar wordt gemaakt.[/b] het project [i]the new social. hybrid strategies for cultural spaces[/i] richt zich op drie pijlers: livecasting, publiceren en archiveren. deze zijn gebaseerd op de productie van culturele instellingen die vaak tot uiting komt in een evenement, publicatie en/of archief. de drie kernpartners bouwen in hun onderzoek voort op inzichten uit recente ervaringen. zo heeft impakt eerder een virtuele, immersieve festivalbeleving gerealiseerd en geëxperimenteerd met het aanbieden van livecasting in hun reguliere programmering. framer framed is onlangs gestart met een op toegankelijkheid gericht publicatiebeleid en zoekt samen met partner hackers & designers naar nieuwe manieren van publiceren. in het onderzoek is speciale aandacht voor het open source ontsluiten van alle documentatie, maar ook voor het ondervangen van nieuwe tweedelingen: tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek, tussen digital natives en digibeten en tussen mensen met en zonder goede internetverbinding. hoe kunnen culturele producties betekenisvol zijn in een mengvorm van online en offline? de bevindingen van [b]the new social[/b] worden gebundeld in een toolkit die voor het hele veld beschikbaar wordt gemaakt video staand04_the_new_social_1080x1920.mp4video vierkant04_the_new_social_1080x1080.mp4framer framedaksioma - institute for contemporary art ljubljana, ania molenda en andrea prins, archive books publisher, atelier picha, decolonial futures - dorine van meel, den - kennisinstituut cultuur & digitalisering, errant journal, hackers & desingers, hoax - grafisch ontwerp, impakt, instituut voor netwerkcultuur, willem de kooning (lectoraat experimental publishing), remco van bladel - grafisch ontwerp, tommaso campagna - programmeur

Hoe kunnen culturele instellingen hun digitale of hybride aanbod benutten om hun publiek te verbreden? De initiatiefnemers van Everybody in the (art)house! verkennen de meest kansrijke antwoorden
editie #1
everybody in the (art)house![b]streamingdienst picl biedt arthousefilms aan die in de bioscopen draaien, of net uit de roulatie zijn. met het project everybody in the (art)house! willen de initiatiefnemers hun kennis en data gebruiken om samen met relevante partners de mogelijkheden te onderzoeken van hybride presentatievormen voor culturele instellingen. het doel? een breder en duurzaam publieksbereik stimuleren.[/b] met behulp van het culturele doelgroepenmodel (rotterdam festivals) en een tool die inzicht geeft in de online en offline verkopen via bestaande ticketingsystemen (medialoc), zetten de projectpartners een onderzoek op naar de nieuwe, hybride gebruiker. daarna volgt een experimentele fase waarin onder meer wordt gekeken naar de mogelijkheden van een streamingdienst voor maatschappelijke organisaties, zoals ziekenhuizen of patiëntenverenigingen. verder willen de initiatiefnemers experimenteren met een programma van films van (jonge) makers wier films (nog) niet zijn opgepakt door de reguliere distributeurs en makers van films met een specifieke doelgroep. voor het publiek biedt een dergelijk programma een verrassend filmaanbod, voor de makers moet het een tool worden om hun films - al dan niet met een context gevend nagesprek - aan te bieden buiten de geijkte kanalen. aan het einde van het traject worden de opgedane kennis en inzichten gedeeld via een online conferentie. hoe kunnen culturele instellingen hun digitale of hybride aanbod benutten om hun publiek te verbreden? de initiatiefnemers van [b]everybody in the (art)house![/b] verkennen de meest kansrijke antwoordenvideo staand06_everybody_in_the_1080x1920.mp4video vierkant06_everybody_in_the_1080x1080.mp4piclveertig filmtheaters van het nfo, rotterdam festivals, medialoc, talentontwikkelingstraject next

Toolkit for the Inbetween draait om een tiental experimenten rondom hybride cultuurbeleving. Hierbij is speciale aandacht voor de interactie tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek
editie #1
toolkit for the inbetween[b] [[https://thehmm.nl the hmm]], [[https://www.affectlab.org affect lab]] en [[https://www.mu.nl/nl mu]] verkennen samen in welke vorm culturele evenementen op de langere termijn betekenisvol kunnen zijn. daarbij is speciale aandacht voor de interactie tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek. de opgedane kennis wordt gedeeld via een toolkit die handvatten moet geven bij het organiseren van een hybride evenement. naast een overzicht van bestaande, privacyvriendelijke diensten, biedt de beoogde kit vooral ook praktische tips over hoe deze diensten kunnen bijdragen aan de publieksbeleving.[/b] kijk [[http://toolkitfortheinbetween.net/ hier]] voor meer informatie en een overzicht van alle aankomende evenementen. [b]toolkit for the inbetween[/b] draait om een tiental experimenten rondom hybride cultuurbeleving. hierbij is speciale aandacht voor de interactie tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek video vierkant15_toolkit_for_the_inbetween_1080x1080.mp4video staand15_toolkit_for_the_inbetween_1080x1920.mp4the hmmtoolkit for the inbetween is een samenwerking tussen the hmm, affect lab, mu, tetem, strp, fontys, felix meritis, het nieuwe instituut, impakt en framer framed

De initiatiefnemers van Hybrid Models verkennen de mogelijkheden van digitale, artistieke uitingen voor professionele muzikanten.
editie #1
hybrid modelsde stichting [[https://www.effenaar.nl/info/smart-venue effenaar smart venue]] biedt ruimte aan kleine en grotere bedrijven om te experimenteren met technologische toepassingen, zoals virtual en augmented reality, full body scans, wearables en livestreaming. onder de titel [b]hybrid models[/b] nodigt deze stichting, gelieerd aan het eindhovense poppodium de effenaar, zestien professionele muzikanten uit om te experimenteren met digitale, artistieke uitingen. de experimenten maken deel uit van een onderzoek rondom de vraag: op welke manieren kunnen artiesten technologie integreren om tot een duurzamer verdienmodel te komen? in een reeks van vijf kennissessies worden de deelnemende artiesten onderwezen in de mogelijkheden en beperkingen van digitale toepassingen. met de verworven kennis ontwikkelen zij ieder een concept en krijgen ruimte en middelen om deze concepten te testen, te verbeteren en te delen met een breder publiek. het project is in eerste instantie regionaal gericht: alle betrokken muzikanten zijn afkomstig uit de regio eindhoven. tegelijkertijd is het onderzoek zo opgezet dat de kennis en ervaringen van de zestien artiesten ook andere (muziek)professionals kunnen inspireren en activeren. de bevindingen worden uiteindelijk gebundeld en gedeeld in een online publicatie en een afsluitend programma dat breed toegankelijk zal zijn. de initiatiefnemers van [b]hybrid models [/b] verkennen de mogelijkheden van digitale, artistieke uitingen voor professionele muzikanten. video staand16_hybrid_models_1080x1920.mp4video vierkant16_hybrid_models_1080x1080.mp4effenaar smart venuestichting cultuur eindhoven, headcandy, ticketmaster, fontys hogeschool - ict innovatielab, nederlandse vereniging poppodia en festivals en alle deelnemende artiesten.

Kan blockchain het verschil maken in de huizenmarkt? De projectpartners van Meta-Estate Lab willen de mogelijkheden van decentrale financiering verkennen én toetsen aan de hand van prototypen
editie #1
meta-estate lab[b]block foundation ziet mogelijkheden om door toepassing van blockchaintechnologie de huizenmarkt inclusiever en transparanter te maken. samen met partners acram en zha code, de denktank van zaha hadid architects gericht op computational design, willen de initiatiefnemers van het project [i]meta-estate lab[/i] de mogelijkheden verkennen om het eigendom van huizen veilig over te dragen via digitale certificaten.[/b] met deze nieuw te ontwikkelen methode zouden architecten en woningzoekenden huizen kunnen verkopen en kopen, zonder tussenkomst van een traditionele bank of hypotheekverstrekker. een dergelijk systeem kan volgens de initiatiefnemers ook mede-eigenaarschap van woningen bevorderen, als een soort middenweg tussen huur en eigendom. kan blockchain het verschil maken in de huizenmarkt? de projectpartners van [b]meta-estate lab[/b] willen de mogelijkheden van decentrale financiering verkennen én toetsen aan de hand van prototypenvideo staand08_meta-estate_lab_1080x1920.mp4video vierkant08_meta-estate_lab_1080x1080.mp4block foundationstichting architectuur centrum amsterdam (arcam) / zaha hadid architects ltd

De initiatiefnemers van Boijmans Hillevliet beogen doorontwikkeling van een nieuw museaal concept gericht op publieksbereik. Hierbij is speciale aandacht voor makers en scholieren
editie #1
boijmans hillevliet[b]in een voormalige technische school in rotterdam-zuid experimenteert museum boijmans van beuningen met nieuw museaal concept: boijmans hillevliet. bewoners, leerlingen en makers komen er samen voor creatieve uitwisseling, educatieve programma’s en om kunst te maken en te bekijken. in 2020 is deze pilot gestart met als doel het ontwikkelen van nieuwe manieren om diverse doel- en gebruikersgroepen te bereiken.[/b] in de komende maanden willen boijmans en de betrokken partners (uit de culturele sector, het maatschappelijke veld en het onderwijs) zich verdiepen in de vraag hoe boijmans hillevliet kan bijdragen aan productdifferentiatie binnen de museale sector. welke lessen kunnen musea trekken uit deze pilot voor de presentatiewijze(n) van hun eigen aanbod? daarbij is speciale aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van makers. onderdeel van de doorontwikkeling is een residentieproject, waarbij jonge (inter)nationale en lokale makers worden uitgenodigd om vier maanden te werken in co-creatie met buurtbewoners, kinderen en partners uit de wijk. daarnaast wordt een museumwerkplaats voor kinderen en jongeren ingericht en drie fellowships ter beschikking gesteld om te onderzoeken hoe nieuwe verbanden tussen kunst, erfgoed en lokale gemeenschappen tot stand komen. via onder meer een summerschool worden de data en uitkomsten gedeeld met het professionele werkveld.de initiatiefnemers van [b]boijmans hillevliet[/b] beogen doorontwikkeling van een nieuw museaal concept gericht op publieksbereik. hierbij is speciale aandacht voor makers en scholierenvideo staand09_boijmans_hillevliet_1080x1920.mp4video vierkant09_boijmans_hillevliet_1080x1080.mp4museum boijmans van beuningenrasl en sport- cultuur & educatieclub bevestigd als aanvraagpartners, daarnaast vele projectpartners zoals skar, skvr, kcr, emi en zadkine

Door makers uit verschillende milieus met elkaar in aanraking te brengen, willen de projectpartners van OutsiderlandLab de sector toegankelijker maken voor elke vorm van creativiteit en originaliteit
editie #1
outsiderlandlab[b]in een voormalig café-restaurant aan het ij in amsterdam bevindt zich outsiderland. het is een verzamelplek voor makers met een niet-traditionele achtergrond, bijvoorbeeld omdat ze dakloos zijn of een beperking hebben, en kunstenaars uit het reguliere circuit. kunstenaar jan hoek (stichting captain hoek) is de drijvende kracht achter deze winkel annex expositieruimte waar werken van 'insider' en 'outsider' kunstenaars door elkaar worden getoond.[/b] met het project outsiderlandlab wil hoek het reguliere kunstcircuit en de wereld die nu nog 'outsider art' wordt genoemd nader tot elkaar brengen, met als doel de culturele en creatieve sector toegankelijker te maken voor elke vorm van creativiteit en originaliteit. het project bouwt voort op het outsiderwear festival, een multidisciplinair evenement dat insider en outsider kunstenaars aan elkaar koppelt in een programma van onder meer tentoonstellingen en workshops. de initiatiefnemers van outsiderlandlab willen nieuwe samenwerkingen stimuleren op het gebied van mode, design, beeldende kunst en dans, die niet alleen leiden tot nieuw werk, maar ook tot wederkerige inspiratie en inzichten. aan het project is een onderzoek gekoppeld dat wordt uitgevoerd door projectpartner stefanie van zal (lectoraat langdurge zorg en ondersteuning). het beoogde resultaat van deze samenwerking is een blauwdruk van de werkzame factoren en positieve effecten op de kunstenaars uit beide werelden en de sector in zijn geheel. door makers uit verschillende milieus met elkaar in aanraking te brengen, willen de projectpartners van [b]outsiderlandlab [/b] de sector toegankelijker maken voor elke vorm van creativiteit en originaliteitvideo vierkant13_outsiderlandlab_1080x1080.mp4outsiderland (stichting captain hoek)onderzoeker stefanie van zal (lectoraat langdurgie zorg en ondersteuning), felix meritis, theater lebelle (cordaan), choreograaf mohamed boujarra, studio gert wessels, fotodok, anemoon fokkinga, stijn zelenberg, aàdesokan, floor van leeuwen

De initiatiefnemers van Touched by a hologram? verkennen de artistieke mogelijkheden van het virtuele. Het doel? De podiumkunstensector klaarstomen voor een metaverse toekomst
editie #1
touched by a hologram?[b]in het project [i]touched by a hologram? a new approach to audience interactions in virtual artworks[/i] onderzoekt componist-regisseur michel van der aa (doublea) samen met partners arcturus, scatter, vrdays europe en een team van freelancers de artistieke mogelijkheden van het virtuele. de initiatiefnemers putten uit kennis en ervaring van eerdere artistieke vr-voorstellingen.[/b] van der aa gelooft dat de artistieke verbeelding van het virtuele de deuren opent naar radicaal nieuwe vormen van dramatische expressie en presentatie. in een wereld waarin restricties van tijd, ruimte en lichaam niet gelden, lijken de mogelijkheden eindeloos. de verbeelding staat in dit onderzoek voorop, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol toegedicht. met een nieuw te ontwikkelen technologie willen de initiatiefnemers het mogelijk maken dat mensen uit het publiek ook hoofdrolspeler kunnen worden in een verhaal. het grotere doel van het project is om de podiumkunstensector klaar te stomen voor een metaverse toekomst waarin een oneindig universum van aan elkaar geschakelde virtuele ruimtes bestaat. de opgedane technische kennis en skills worden gedeeld, zodat andere makers erop kunnen voortbouwen. de gedroomde uitkomst is dat zij daardoor in staat zijn een kunstzinnig antwoord te formuleren op het metaversum van de grote techbedrijven.de initiatiefnemers van [b]touched by a hologram?[/b] verkennen de artistieke mogelijkheden van het virtuele. het doel? de podiumkunstensector klaarstomen voor een metaverse toekomstvideo staand03_touched_by_1080x1920.mp4video vierkant03_touched_by_1080x1080.mp4doubleaarcturus, scatter, vrdays europe en een team van freelance partners

Door middel van een ontwikkeltraject voor museummedewerkers willen de initiatiefnemers van 2nd World digitale strategieën te ontwikkelen gericht op waardecreatie en publieksbereik
editie #1
2nd world[b]de stichting musea en herinneringscentra ’40-’45 (smh 40-45) is een samenwerkingsverband van vijftien nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940-1945. de afgelopen jaren hebben de partners samengewerkt aan de digitalisering van hun collectie. nu staan ze voor de vraag: wat en in welke vorm is het materiaal relevant voor (toekomstig) publiek? het project 2nd world moet leiden tot praktische strategieën waarin digitale presentatievormen van de museale collecties worden gekoppeld aan nieuwe verdienmodellen.[/b] het project start met een quickscan om in kaart te brengen wat de stand van zaken is op het gebied van digitalisering en welke ambities er al zijn geformuleerd, o.a. in de beleidsplannen van de aangesloten organisaties. de fase erna staat in het teken van een ontwikkeltraject voor managers en medewerkers, bestaande uit een basiscursus en een praktisch 'leer en inspireer'-traject dat wordt vormgegeven in samenwerking met de reinwardt academie en cultuur+ondernemen. door middel van een ontwikkeltraject voor museummedewerkers willen de initiatiefnemers van [b]2nd world [/b] digitale strategieën te ontwikkelen gericht op waardecreatie en publieksbereikvideo staand11_2nd_world_1080x1920.mp4video vierkant11_2nd_world_1080x1080.mp4smh 40-45reinwardt academie, cultuur+ondernemen, den

Aan de hand van een iteratieve aanpak, waarin onderzoek en ontwerp hand in hand gaan, willen de initiatiefnemers van De Kunst van Later zzp'ers handvatten bieden om hun oudedagsvoorziening slim te regelen
editie #1
de kunst van later[b]de culturele en creatieve sector heeft een zeer hoog percentage zzp’ers, met een eigen verantwoordelijkheid voor het opbouwen van pensioen. maar veel zzp’ers sparen niet of te weinig voor hun pensioen. een goed inkomen voor nu, straks én later is een maatschappelijke uitdaging die in de culturele en creatieve sector extra urgent is, aldus de initiatiefnemers van het project [[https://www.dekunstvanlater.nl de kunst van later]].[/b] in co-creatie met probleemeigenaren (o.a. platform acct en pgb pensioendiensten), partners uit de culturele en creatieve industrie (motivaction, think+do, 3310 school for millennials), zzp’ers en diverse experts werkt service design bureau muzus aan slimme oplossingen voor dit vraagstuk. hierbij bouwen de ontwerpers voort op bestaande wetenschappelijke kennis en eerder uitgevoerde projecten rondom aanverwante, maatschappelijke onderwerpen. gedurende het hele proces volgen de projectpartners een iteratieve aanpak waarin onderzoek en ontwerp hand in hand gaan. dit alles met het oog op het realiseren van een toekomstgerichte oplossing, die wendbare pensioenopbouw voor zzp'ers ondersteunt. om hun eerste bevindingen te valideren, wordt een 'toegankelijke en tastbare onderzoeksinstallatie’ ontwikkeld om de dialoog over pensioenopbouw van zzp'ers te starten. naast een toekomstvisie moet het project drie pilots opleveren waarmee mogelijke oplossingen voor langere tijd worden getest. aan de hand van een iteratieve aanpak, waarin onderzoek en ontwerp hand in hand gaan, willen de initiatiefnemers van [b]de kunst van later[/b] zzp'ers handvatten bieden om hun oudedagsvoorziening slim te regelenvideo staand07_de_kunst_van_later_1080x1920.mp4video vierkant07_de_kunst_van_later_1080x1080.mp4muzusmotivaction international b.v., think+do, 3310-school for millennials, sofie van greevenbroek photography, platform acct, pgb pensioendiensten