Open call #2


De Open Call Innovatielabs #2 is gesloten. Kijk hier welke projecten zijn geselecteerdHet programma Innovatielabs geeft een impuls aan de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en nieuwe werkvormen te ontwikkelen die deze sector helpen op langere termijn wendbaarder en veerkrachtiger te zijn. Denk aan nieuwe diensten en producten door digitalisering en hybride praktijken, verbreding van het (internationale) werkterrein, waardecreatie of vormen van publieksbenadering.

Na een eerste open call die in september 2021 een groot aantal voorstellen opleverde, geeft staatssecretaris Uslu een vervolg aan Innovatielabs, door in 2022 voor een tweede maal budget ter beschikking te stellen uit het herstelplan voor de cultuursector.

Het programma Innovatielabs biedt financiering voor experiment en innovatie via projecten die een bijdrage leveren aan duurzaam herstel van de sector. Binnen deze projecten wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de (door)ontwikkeling van producten, diensten, processen, methoden, organisatievormen en vormen van publieksbenadering. De projecten komen ten goede aan de positie van makers, organisaties en andere professionele partijen uit de breedte van de culturele en creatieve disciplines, en aan de verbinding van de sector met het publiek en de maatschappij. Inzichten en resultaten uit de projecten worden zo open mogelijk gedeeld met de gehele sector.

Namens het ministerie van OCW nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL geïnteresseerde makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen uit, die in samenwerkingsverband willen werken aan innovatie in de sector aan de hand van verdiepend onderzoek, activiteiten of experiment.

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie doorloop je twee selectierondes. Aanvragers die worden geselecteerd in de tweede selectieronde, ontvangen een subsidie voor uitvoering van het innovatieproject én nemen deel aan een reeks activiteiten gericht op kennisontwikkeling en –deling.

Aanvragen worden ingediend via de digitale aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Selectieprocedure
De selectie van de aanvragen in deze open call komt in twee rondes tot stand. Voor de eerste selectieronde volstaat het om een samenvatting van een innovatieproject in te dienen. Indien het voorstel geselecteerd wordt, kan met een schrijfsubsidie het projectplan en de begroting voor het project volledig worden uitgewerkt en in de tweede selectieronde worden ingediend.

Eerste selectieronde: sluitingsdatum woensdag 5 oktober 2022 (schrijfsubsidie € 10.000)
De adviescommissie brengt advies uit over de ingediende aanvragen door scores uit te brengen op basis van de criteria voor de eerste selectieronde. De commissie beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit op basis van die scores. Maximaal vijftig positief beoordeelde en hoogst scorende voorstellen worden geselecteerd. De aanvragers van deze voorstellen ontvangen een schrijfsubsidie van € 10.000 om een volledige aanvraag en projectplan uit te werken en in te dienen voor de tweede selectieronde.

Tweede selectieronde: sluitingsdatum woensdag 25 januari 2023 (projectsubsidie € 100.000 tot € 300.000)
Alleen aanvragers die in de eerste selectieronde zijn geselecteerd, kunnen in de tweede ronde hun definitieve aanvraag indienen. Een aanvraag bestaat onder andere uit een projectplan (een uitwerking van het beknopte voorstel uit de eerste selectieronde) en een begroting. Na de tweede sluitingsdatum beoordeelt de commissie de uitgewerkte aanvragen en brengt zij een advies uit op basis van scores op de criteria voor de tweede ronde. De hoogst scorende voorstellen worden gehonoreerd met een projectsubsidie, tot waar het subsidieplafond reikt.

De beoordeling van de aanvragen binnen een open call heeft de vorm van een tender: dit betekent dat een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. De beoordeling op basis van de criteria leidt tot een rangschikking van de ingediende voorstellen. Dit betekent dat subsidie wordt toegekend aan de aanvragers waarvan de positief beoordeelde aanvraag het hoogst zijn geplaatst op de ranglijst, zolang het totaal daarvan het beschikbare bedrag niet overschrijdt. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

Zie ‘Een aanvraag indienen’, 'Beoordeling' en 'Voorwaarden en weigeringsgronden' voor verdere informatie over de aanvraagprocedure.
Budget
Het totaal beschikbare budget van de tweede Open Call Innovatielabs is € 5.000.000. Daarvan is maximaal € 500.000 gereserveerd om schrijfsubsidies te verstrekken aan de geselecteerde aanvragers voor het uitwerken van een projectplan (eerste selectieronde). Naar verwachting worden in de tweede selectieronde 20 tot 25 projecten geselecteerd en gehonoreerd met aangevraagde bedragen tussen de € 100.000 en € 300.000, tot het maximale budget is bereikt (€ 4.500.000).
Voor wie
Deze open call is bedoeld voor iedereen die verwacht te kunnen bijdragen aan de doelstelling van Innovatielabs: een impuls geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector. De open call richt zich tot professionele makers, instellingen en andere partijen in de culturele en creatieve disciplines, maar staat ook open voor kennisinstellingen, private, (semi-)publieke en maatschappelijke organisaties, al dan niet uit andere werkterreinen.

Als voorwaarde wordt gesteld dat een samenwerkingsverband wordt aangegaan, bestaande uit minimaal drie partijen, waarvan minimaal één partij – maker, bureau of instelling - professioneel werkzaam en geworteld is binnen de Nederlandse culturele en creatieve sector. Het samenwerkingsverband betreft een gelijkwaardige samenwerking tussen partijen die elkaar aanvullen in kennis en gezamenlijk zorg dragen voor de uitvoering van het project. In geval van selectie in de tweede ronde nemen alle partijen uit het samenwerkingsverband deel in het aanvullende activiteitenprogramma (het kennis- en communityprogramma) van Innovatielabs.
Waarvoor
Je kunt via deze open call subsidie aanvragen voor onderzoek en activiteiten gericht op innovatie in de sector. Je subsidieaanvraag bestaat uit een voorstel voor onderzoek naar de (door)ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen, methoden, organisatievormen en vormen van publieksbenadering die ten goede komen aan de positie van professionele makers en andere partijen uit de breedte van de culturele en creatieve disciplines in Nederland, en aan de verbinding van de sector met het publiek en de maatschappij.

Een bijdrage uit de Open Call Innovatielabs #2 maakt het mogelijk om met samenwerkingspartners een project te starten voor bijvoorbeeld ideevorming, verkenning, onderzoek, experiment, ontwikkeling, testen, doorontwikkeling, implementatie en opschaling in het kader van de doelstelling van dit programma.

Zestien projecten uit de eerste ronde Innovatielabs zijn reeds van start gegaan. Kijk voor inspiratie op innovatielabs.org.

LET OP: De startdatum van geselecteerde projecten in fase 2 ligt tussen 1 mei en 1 juli 2023 (na afronding van de selectieprocedure). Een project mag maximaal 18 maanden duren. Resultaten van de projecten worden op de Dutch Design Week in oktober 2024 getoond in een gezamenlijk presentatie.
Resultaatgebieden
Geselecteerde projecten moeten leiden tot nieuwe kennis, inzichten en ideeën voor actuele opgaven in de culturele en creatieve sector. Deze resultaatgebieden zijn gericht op de praktijk, het publiek, de waarde van cultuur en digitalisering & technologie.
Licht in een aanvraag toe hoe het project zich tot één of meerdere van deze resultaatgebieden verhoudt.

Praktijk

Hoe ontwikkel je gereedschappen om verdieping en verbreding van de beroepspraktijk van makers, instellingen en andere creatieve en culturele partijen te stimuleren. En hoe maak je die praktijken minder kwetsbaar? De coronacrisis heeft kwetsbaarheden blootgelegd, maar tegelijkertijd hebben diverse innovaties plaatsgevonden. Deze kunnen de ontwikkeling van de culturele en creatieve sector, en in het bijzonder die van individuele makers (zzp'ers) en kleine organisaties, verder versterken.

Hoe kun je je werkterrein verbreden? Bijvoorbeeld door je praktijk hybride in te richten. Uit gelegenheid of uit noodzaak zijn nieuwe producten of diensten ontwikkeld, nieuwe samenwerkingen aangegaan, verdienmodellen bedacht of ander publiek gezocht. Praktijken waarin fysieke en digitale activiteiten worden gecombineerd leveren creativiteit en nieuwe inzichten op. Hoe kunnen de ervaringen van de nieuwe hybride praktijken breder bekend en ingezet worden?

Gedurende de tijd dat culturele instellingen hun deuren gedwongen moesten sluiten, is de kwetsbare positie van makers en kleinere organisaties duidelijk geworden. In samenwerkingen worden krachten gebundeld, maar op welke wijze kunnen kleine en grote partijen, of ervaren en niet-ervaren partijen, duurzaam profiteren van elkaar? Welke nieuwe coöperatieve werkvormen kunnen uit deze tendens ontstaan? Hoe ontwikkel en verstevig je samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als internationaal? Hoe kunnen kennis en ontwikkelingen van internationale partijen in Nederland worden toegepast?

Partijen uit de creatieve en culturele sector kunnen een belangrijke rol spelen in verhouding tot andere maatschappelijke domeinen. Met name veel jongere makers zien voor zichzelf een meer maatschappelijk-geëngageerde rol weggelegd en willen hun praktijk verder ontwikkelen om vraagstukken in de maatschappij te onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, democratie of duurzaamheid. Hoe verstevigt de culturele en creatieve sector z'n verbondenheid met maatschappelijke opgaven? Hoe kan een interdisciplinaire benadering hierin van meerwaarde zijn?

Naast het ontdekken van grensoverstijgende digitale mogelijkheden is er ook een beweging die zich juist meer op het ontdekken van nieuwe lokale mogelijkheden richt. Onderzoek van methoden om kunst regionaal of lokaal van betekenis te laten zijn en dat zichtbaar te maken zou dit kunnen versterken.

De invoering van de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie, levert meer aandacht op voor 'fair pay', 'fair share' en 'fair chain'. Hoe kan de arbeidspositie en het welzijn van zzp'ers en werknemers in de sector verder versterkt worden?


Publiek
Een van de constateringen van de adviescommissie uit de eerste Open Call Innovatielabs was dat te weinig voorstellen gericht waren op publieksbereik en publieksparticipatie. Met name noemde deze commissie dat een grote en heel urgente opgave ligt in het bereiken en betrekken van de jongste generaties, het toekomstige publiek. Ze roept de sector op om deze opgave op te pakken en om de aansluiting met de behoeftes van de nieuwe generatie jongeren niet te missen. Met experiment en nieuwe visies op het bereiken en benaderen van doel- en gebruikersgroepen kan de toegankelijkheid van cultuur verbeterd worden. Denk hierbij aan mogelijkheden die digitalisering en gebruik van bestaande, bekende digitale platforms bieden om aansluiting op de belevingswereld van jongeren te vinden. Maar ook fysieke ontmoetingsplekken kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hoe kan de fysieke ruimte nieuwe betekenissen krijgen in het ontmoeten en betrekken van publiek? Alternatieve ruimtes en alternatief gebruik van de bestaande gebouwde omgeving kunnen nieuwe gelegenheden bieden voor presentatie en participatie.

Waarde van cultuur

Meer diverse financierings- en inkomstenstromen kunnen het verdienvermogen van makers of organisaties vergroten. Nieuwe of alternatieve business- en verdienmodellen bieden de sector mogelijkheden om de financiële positie te verstevigen.

De waarde van de culturele en creatieve sector is niet alleen af te lezen aan het verdienvermogen en de economische positie van de sector, maar ook te definiëren als de waarde die de sector creëert voor publiek en maatschappij. Je kunt hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door te werken aan een sterkere samenhang in de sector of bredere verankering in de maatschappij. Hoe zet je deze waardecreatie in gang, en hoe zorg je voor een duurzame ontwikkeling?


Digitalisering & technologie
De ontwikkeling en toepassing van nieuwe digitale en hybride methodes en producties vragen om nieuwe manieren om met eigenaarschap om te gaan. De vraag over eigenaarschap brengt ook vragen over bijbehorende businessmodellen met zich mee en de wijze waarop partijen in de keten zich hiertoe verhouden.

Digitalisering en technologie kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van goed werkende platforms en nieuwe werkmethoden die de sector dienen. Hybride vormen van programmering en cultuurbeleving bieden nieuwe mogelijkheden.

Innovatieve werkmethodes uit de technologische wereld, zoals iteratief werken, kunnen de behoeftes van doelgroepen vanaf de start integreren in het ontwikkelproces. Hiervoor moet intensieve onderlinge samenwerking centraal staan in projecten. Hoe kunnen digitale werkmethodes dit proces innoveren?

Om makers, publiek en producties te verbinden of om publiek te faciliteren om aanbod te vinden zijn nieuwe (digitale) formats nodig. Platforms, of onderdelen (building blocks) daarvan, moeten duurzaam kunnen worden ingezet en beschikbaar zijn voor de gehele culturele en creatieve sector.

Kennis, kunde en reflectie met betrekking tot de publieke waarden in de digitale wereld is van groot belang. Hoe kan bijvoorbeeld toegewerkt worden naar een alternatief software ecosysteem dat het publieke belang vertegenwoordigt en geen winstoogmerk heeft? Hoe kan de culturele en creatieve sector onafhankelijker worden van de big tech platforms?

Door vóór een productie of project van start gaat al na te denken over de manier waarop artistieke producties worden opgeslagen, ontstaan er kansen om nieuwe gebruikers te bereiken en nieuwe formats te ontwikkelen. Hoe kan materiaal duurzaam digitaal worden opgeslagen? Denk bijvoorbeeld aan het contextualiseren van een live voorstelling door deze te koppelen aan bestaand materiaal uit een archief.

Digitalisering en technologie bieden ook mogelijkheden voor artistieke vernieuwing, zowel in creatie als in uitvoering of presentatie. Wat zijn vernieuwende ontwikkelingen en hoe kunnen deze van betekenis zijn voor de artistieke ontwikkeling van makers? Hoe kunnen technologie en creativiteit elkaar vinden en versterken?

Een aanvraag indienen in de eerste selectieronde
Een aanvraag voor een schrijfsubsidie kan in deze selectieronde ingediend worden tot en met woensdag 5 oktober via de digitale aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde ‘Open Call Innovatielabs #2 Fase 1’.

Een aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen. In het aanvraagformulier staan onder andere vragen over het onderwerp, het onderzoek en beoogde resultaten.

Gevraagde bijlagen:

Een beknopt voorstel op hoofdlijnen (max. 3 pagina’s in woord en beeld, pdf op A4-formaat) met een samenvatting van het innovatieproject, waarin in ieder geval de volgende aspecten aan bod komen:

Wat is het onderwerp, het thema of de actualiteit van het project?

Beschrijf de opgave, het doel van het experiment, het onderzoek, de activiteit of de beoogde doorontwikkeling van het project. Benoem eventueel de probleemstelling of onderzoeksvraag. Onderbouw en motiveer dit bijvoorbeeld aan de hand van resultaten uit een vooronderzoek of andere, bestaande kennis of ervaring.

Op welke creatieve en culturele discipline(s), sector(en) of domein(en) is het voorstel gericht?

Beschrijf het beoogde samenwerkingsverband (minimaal 3 partijen) en op welke wijze de partijen elkaar aanvullen in kennis. Benoem ook of het bestaande of nieuwe samenwerkingen zijn.

Beschrijf het beoogde onderzoek en de activiteiten. Welke methode, proces of werkwijze heb je op het oog?

Hoe verhoudt het voorstel zich tot de bovengenoemde resultaatgebieden?

Licht toe hoe het project naar verwachting kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de culturele en creatieve sector, of een discipline daarbinnen.

Voor wie kan dit project belangrijk zijn? Op welke doelgroepen, publiek of gebruikers richt het zich? Hoe worden resultaten uit het project met hen gedeeld of hoe komt het hen ten goede?

Geef een indicatie op hoofdlijnen van de te verwachten begroting van het project.

Een beknopte begroting voor besteding van de schrijfsubsidie van € 10.000. (max. 1 pagina pdf op A4-formaat)

Beknopte cv’s of bio's van de projectteamleden (max. 2 pagina’s pdf op A4-formaat).

Optioneel: relevant beeldmateriaal dat inzicht biedt in het onderzoek en de activiteiten van de samenwerkende partijen (max. 15 pagina’s pdf op A4-formaat).

Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud) van de hoofdaanvrager.


LET OP: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

Als de aanvraag niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling van het voorstel plaatsvinden.

Tip: We raden je sterk aan om je aanvraag vóór 17:00 uur op de dag van de deadline in te dienen. Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken om hulp te bieden, mocht er onverhoopt iets misgaan.
Een aanvraag indienen in de tweede selectieronde
Indien je aanvraag in de eerste selectieronde wordt geselecteerd, word je in de gelegenheid gesteld om een volledig projectplan uit te werken en in te dienen tot en met woensdag 1 februari 2023 voor de tweede selectieronde. Selecteer hierbij de ronde ‘Open Call Innovatielabs #2’ Fase 2'.

NB. Eerder is de sluitingsdatum van de tweede selectieronde aangekondigd op 25 januari 2023. Deze is uitgesteld tot 1 februari 2023 23.59 uur.

Een aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen. In het aanvraagformulier staan onder andere vragen over het onderwerp, het onderzoek en beoogde resultaten.

Gevraagde bijlagen:

Een projectplan voor het innovatieproject (max. 12 pagina’s in woord en beeld, pdf op A4-formaat), waarin in ieder geval de volgende aspecten aan bod komen:

Wat is het onderwerp, het thema of de actualiteit van het project.

Definieer de onderzoeksvraag of de opgave en omschrijf het doel van het experiment, onderzoek of beoogde doorontwikkeling van het project. Onderbouw en motiveer het onderzoek, bijvoorbeeld aan de hand van resultaten uit een vooronderzoek of andere, bestaande kennis of ervaring.

Op welke creatieve en culturele discipline(s), sector(en) of domein(en) is het voorstel gericht?

Geef een beschrijving van de samenwerkende partijen en eventuele andere partners, hun positie, deskundigheid en relevantie voor het project. Benoem ook of het bestaande of nieuwe samenwerkingen zijn. Geef inzicht in de beoogde wijze van samenwerken.

Beschrijf het beoogde onderzoek en de activiteiten. Welke (onderzoeks-)methode, proces of werkwijze heb je op het oog en licht toe. Geef inzicht in de wijze waarop het proces ingericht en begeleid wordt.

Benoem de beoogde resultaten, kennis en inzichten in relatie tot bovenstaande resultaatgebieden en licht toe hoe het project naar verwachting kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de culturele en creatieve sector, of een discipline daarbinnen.

Ga in op de context van de opgave en het project. Positioneer het voorstel bijvoorbeeld ten opzichte van regionale, landelijke of internationale ontwikkelingen of ontwikkelingen binnen andere sectoren of domeinen.

Voor wie kan dit project belangrijk zijn? Op welke doelgroepen, publiek of gebruikers richt het voorstel zich? Hoe worden resultaten met hen gedeeld of hoe wordt het onderzoek of project toegankelijk gemaakt?

Geef toelichting op de beoogde kennisdeling en communicatie rondom het project.

Reflecteer op de wijze waarop eventuele uitkomsten van het project duurzaam kunnen worden ingebed in de organisatie of toepasbaar kunnen worden gemaakt voor de culturele en creatieve sector.

Voeg een planning van de activiteiten toe.


Een projectbegroting inclusief dekkingsplan (max. 3 pagina’s pdf op A4-formaat), waarbij de uitgangspunten van de Fair Practice Code worden gevolgd. Als je btw-plichtig bent, dan stel je je begroting exclusief btw op. Bedragen boven de € 10.000 moeten worden gespecificeerd of toegelicht. Maak het verschil inzichtelijk tussen kosten van samenwerkingspartners of van partijen die in opdracht diensten of producten leveren. De maximale bijdrage aan het uurtarief van de samenwerkende partijen en/of projectteamleden bedraagt € 82,50 (in januari 2023 heeft een indexering plaatsgevonden en is de maximale bijdrage aan het uurtarief van € 75 verhoogd met 10%). Voeg een toelichting toe met de eventuele cofinanciering en motiveer de subsidiebehoefte. Licht bijvoorbeeld toe hoe kosten wel, niet of gedeeltelijk door andere partijen gefinancierd kunnen worden. Cofinanciering is niet verplicht, maar kan door de commissie wel als een pre worden gezien. Het aangevraagde bedrag ligt tussen de € 100.000 en € 300.000.

Beknopte cv’s van de projectteamleden (max. 4 pagina’s pdf op A4-formaat).

een ondertekende samenwerkingsovereenkomt van de samenwerkende partijen waarin de rolverdeling, de projectleiding en het penvoerderschap zijn beschreven (max. 10 pagina’s pdf op A4-formaat).

Optioneel: relevant beeldmateriaal dat inzicht biedt in het onderzoek en de activiteiten van de samenwerkende partijen (max. 15 pagina’s pdf op A4-formaat).

Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud).

Een representatieve afbeelding van het project (vrij te gebruiken door het fonds bestemd voor communicatie-uitingen, en waarvan de benodigde rechten van de afbeelding bij de aanvrager liggen).

Optioneel: een link naar een video.

Beoordeling
Het Stimuleringsfonds laat zich bij de beoordeling van ingediende voorstellen adviseren door externe adviseurs met relevante expertise op het gebied van de culturele en creatieve sector en de gewenste impact binnen de doelstelling van de Innovatielabs. De adviseurs beoordelen in hoeverre het voorstel aansluit op het doel van deze open oproep. Zij brengen hun oordeel uit op basis van de volgende criteria.

Criteria voor de eerste ronde

de mate van vernieuwing in relatie tot het doel van deze open call

de kwaliteit van het beknopte voorstel op hoofdlijnen, zoals de omschrijving van de opgave, het doel en de verwachte opzet

de kwaliteit van het samenwerkingsverband (in wording), zoals de complementaire deskundigheid van de samenwerkende partijen en de beoogde manier van samenwerken

de mate waarin de beoogde effecten de Nederlandse culturele en creatieve sector naar verwachting zullen versterken

de coherentie tussen de bovengenoemde onderdelen


Criteria voor de tweede ronde

de mate van vernieuwing in relatie tot het doel van deze open call

de kwaliteit van het onderzoeksplan, zoals de uitwerking van doel en opzet, het plan van aanpak, de beschrijving van onderzoeksmethode en -proces, doelgroepbereik, de begroting en het dekkingsplan

de kwaliteit van het samenwerkingsverband, zoals de complementaire deskundigheid van de samenwerkende partijen en de manier waarop wordt samengewerkt

de mate waarin de beoogde effecten de Nederlandse culturele en creatieve sector naar verwachting zullen versterken

de coherentie tussen de bovengenoemde onderdelen


Bovenstaande criteria dragen in gelijke mate bij aan de eindscore per selectieronde. De scores uit de eerste selectieronde hebben geen invloed op de beoordeling in de tweede selectieronde. De adviseurs hanteren de beoordelingswijze zoals omschreven in werkwijze commissie stimuleringsfonds.

Indien aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het subsidieplafond wordt met deze aanvragen bereikt, dan worden deze gelijk geëindigde aanvragen als volgt gerangschikt:
a. De gelijk geëindigde voorstellen worden als eerste geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘de mate waarin de beoogde effecten de Nederlandse culturele en creatieve sector naar verwachting zullen versterken en bijdragen aan de gewenste impact binnen de doelstelling van de Innovatielabs’;
b. De alsdan gelijk beoordeelde voorstellen worden geprioriteerd op basis van de toegekende score op ‘de mate van vernieuwing in relatie tot het doel van deze open call'.
Ontvangst aanvraag en bekendmaking selectie
De aanvrager ontvangt uiterlijk drie weken na de sluitingsdatum een bericht over het in behandeling nemen van de aanvraag.

Na de eerste selectieronde ontvang je uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum bericht van het Stimuleringsfonds met het besluit van het bestuur, de door de adviescommissie uitgebrachte scores en een beknopt selectierapport. In dit rapport wordt bekendgemaakt en toegelicht welke projecten zijn geselecteerd om in de tweede selectieronde een plan in te dienen en worden de algemene bevindingen van de commissie over de niet-geselecteerde projecten gedeeld. In het selectierapport wordt de afwijzing van niet-geselecteerde projecten niet individueel gemotiveerd.

Indien je een aanvraag hebt ingediend voor de tweede selectieronde, ontvang je uiterlijk tien weken na de tweede sluitingsdatum bericht over de definitieve selectie. Je ontvangt het besluit van het bestuur, de door de adviescommissie uitgebrachte scores en een selectierapport met toelichting op de definitieve selectie van projecten en bevindingen van de commissie over de niet-geselecteerde projecten.

Na ontvangst van het besluit van het bestuur en het selectierapport is het mogelijk om contact op te nemen met het projectteam voor mondelinge toelichting op de procedure en de scores over de aanvraag.
Betaling
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie betaalt in het geval van selectie in de eerste selectieronde een voorschot van 80% van de schrijfsubsidie van € 10.000. Na het indienen van een volledige aanvraag in de tweede selectieronde wordt de resterende 20% betaald.

In geval van selectie in de tweede selectieronde wordt bij wijze van voorschot 40% van de toegekende projectsubsidie bij aanvang van het project betaald. Nogmaals 40% wordt eind 2023 betaald. Het resterende deel wordt uitbetaald na het besluit tot vaststelling van de subsidie aan het einde van de subsidieperiode, tenzij de subsidie bij het besluit tot vaststelling lager wordt vastgesteld. Indien nodig kunnen aanvullende toekenningsvoorwaarden door het bestuur van het Stimuleringsfonds worden gesteld.
Regeling Open Oproep
Deze open oproep heeft een juridische grondslag in de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees deze regeling goed door voordat je een aanvraag indient.
De behandeling en beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van deze regeling en een eventuele subsidie wordt op basis daarvan verstrekt. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

Voor deze open call zijn de volgende artikelen uit dat reglement niet van toepassing:

Artikel 1 (deze open call beperkt zich niet tot de reikwijdte van de creatieve industrie, maar richt zich op de breedte van de gehele culturele en creatieve sector)

Artikel 3, lid 2

Artikel 4, lid 1, onder a, b, e, en f;

Artikel 13

Voorwaarden en weigeringsgronden
Aanvrager

Uit het voorstel blijkt dat minimaal drie partijen een samenwerking aangaan, waarvan minimaal één partij – maker/zzp'er of organisatie -- professioneel werkzaam en geworteld is binnen de Nederlandse culturele en creatieve sector. Het samenwerkingsverband betreft een gelijkwaardige samenwerking tussen partijen die elkaar aanvullen in kennis en in het bieden van nieuwe perspectieven;

Uit het samenwerkingsverband treedt één partij als hoofdaanvrager op, die is ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De kernactiviteiten van de hoofdaanvrager richten zich aantoonbaar op de Nederlandse culturele en creatieve sector.

De hoofdaanvrager is tevens penvoerder voor het project en heeft de administratieve en financiële verantwoordelijkheid namens het samenwerkingsverband.

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen mogen geen aanvraag indienen, maar mogen wel onderdeel zijn van het samenwerkingsverband. Voor hun uren en activiteiten kan echter geen subsidie uit deze open call worden aangevraagd.


Aanvraag/project

De aanvraag is compleet: het aanvraagformulier is volledig ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd en voldoen aan de gestelde beperkingen;

De projectduur is maximaal 18 maanden. Het project start niet eerder dan na afronding van de aanvraagprocedure (mei 2023) en niet later dan 1 juli 2023. Projecten lopen tot maximaal 31 december 2024.


Begroting/subsidiebedrag

Het aangevraagde bedrag ligt tussen €100.000 en € 300.000;

Co-financiering is niet verplicht, maar kan door de adviescommissie wel als een pre worden gezien. De begroting is voorzien van een motivatie van de subsidie-behoefte. Ut deze toelichting blijkt bijvoorbeeld hoe de kosten niet of slechts gedeeltelijk door andere partijen gefinancierd kunnen worden;

De volgende activiteiten en/of kosten komen niet in aanmerking voor subsidie en mogen niet op de begroting worden opgenomen (tenzij gefinancierd door andere partijen):


projecten die al zijn gesubsidieerd op grond van een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;

projecten waarvoor op het moment van indienen al een aanvraag in behandeling is binnen een andere subsidieregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;

projecten die een reprise of een herdruk betreffen;

seriële productie;

projecten die plaatsvinden in het kader van studie of opleiding;

uren en activiteiten binnen een onderwijs- en onderzoeksinstelling;

studiereizen in het kader van een opleiding;

arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke instellingen; het verwerven van eigendommen, materialen of apparatuur die ook buiten de context of na afloop van het project een waarde vertegenwoordigen;


reguliere bouw- en restauratiekosten;

inrichtings-, restauratie- en verbouwingsplannen;

activiteiten die de reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen.


Codes

De aanvrager onderschrijft en verhoudt zich tot de codes:

Fair Practice Code;

Code Diversiteit en Inclusie;

Governance Code Cultuur 2019;


Indien naar inzicht van het Stimuleringsfonds uit het voorstel blijkt dat de codes niet voldoende zijn toegepast, kan dat resulteren in weigering van de aanvraag.

Kennis- en communityprogramma

Als het project geselecteerd wordt, werken alle leden van het samenwerkingsverband mee aan de verschillende activiteiten die georganiseerd worden om kennis en ervaring te delen gedurende de loop van het programma Innovatielabs tot en met eind 2024. Dit vindt onder andere plaats tijdens evenementen en bijvoorbeeld door middel van interviews en beeldopnames;

Als het project geselecteerd wordt, gaan betrokken partijen akkoord met het publiek delen van onderzoeksresultaten en relevante kennis met betrekking tot processen en methoden.

Regionale deling en opschaling
Na eventuele honorering van de aanvraag wordt gekeken hoe in het vervolgtraject van geselecteerde projecten een budget beschikbaar kan worden gesteld voor opschaling en het vergroten van de impact in de regio (in een latere fase van het programma). Voor alle projecten tezamen is hier maximaal € 1.000.000 voor beschikbaar.
Communityprogramma innovatielabs: kennisontwikkeling en -deling
Om het programma Innovatielabs optimaal te laten bijdragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de sector is er speciale aandacht voor het leren van en met elkaar. CLICKNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie richten hiertoe een activiteitenprogramma in dat kennisdeling en -uitwisseling faciliteert. Deelname aan deze activiteiten maakt onderdeel uit van de uitvoering van ieder gehonoreerd project. De activiteiten vinden zowel in groepsverband als per project plaats, en behandelen onder andere het benoemen en analyseren van stappen die in een proces zijn genomen, het analyseren van knelpunten en het bijstellen van werkwijzen, doelen of strategie. Het Stimuleringsfonds en CLICKNL hebben coaches aangesteld voor de geselecteerde projectteams. De coaches zijn een eerste aanspreekpunt binnen het communityprogramma, bieden coaching en procesbegeleiding en stellen zich actief op in het betrekken van de projectteams bij dat programma. Ook begeleiden zij de projectteams in het genereren en delen van resultaten en kennis uit de projecten.

Om de sector in de breedte te versterken, worden resultaten, kennis en ervaring ook openbaar gedeeld door verschillende activiteiten en kanalen van Innovatielabs, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van Creative Commons licenties om zo hergebruik mogelijk te maken.
Verantwoording
Bij ontvangst van subsidie van het Stimuleringsfonds, ga je ook verplichtingen aan. Lees in artikel 14 tot en met 20 van de Regeling Open Oproep meer over de verantwoording. Tussentijdse berichtgeving over het project via de community-portal is een aanvullend onderdeel van de eindverantwoording.

Twee weken voor de einddatum van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je eindverantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving. Je voert een zodanig ingerichte projectadministratie dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen evenals de baten en lasten kunnen worden nagegaan. Je geeft desgevraagd aan het Stimuleringsfonds inzicht in de projectadministratie.

Bedraagt de subsidie € 25.000 of meer, dan moet je op basis van een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten aantonen dat de activiteiten zijn verricht.

Indien de subsidie van het Stimuleringsfonds € 125.000 of meer bedraagt, is het verplicht om de projectverantwoording te voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een overeenkomstige bepaling in het recht van het land waar de instelling is gevestigd. De prestatieverantwoording is voorzien van een rapport van feitelijke bevindingen. In de verklaring doet de accountant een uitspraak over de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger overeenkomstig de controleprotocollen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie met gebruikmaking van de daarbij opgenomen modellen voor accountantsverklaringen.
Meer weten?
Het programma Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector is een initiatief van de voormalig minister van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies ‘ Onderweg naar Overmorgen’. De huidige staatssecretaris wil hieraan een vervolg geven, omdat het programma bijdraagt aan een duurzaam herstel van de sector. De uitvoering van Innovatielabs is belegd bij de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL, topconsortium kennis en innovatie voor de Creatieve Industrie. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is penvoerder.

De subsidies uit de Open call Innovatielabs #2 worden verstrekt uit het herstelplan voor de cultuursector, die zijn verleend aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid.
Contact
Voor vragen over de open call en de procedure kun je contact opnemen met het Innovatielabs-projectteam. Ook kun je tijdens de procedure van de eerste selectiefase tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de sluitingsdatum je conceptvoorstel naar het projectteam sturen. Het team kan dan reageren op vragen over volledigheid van het voorstel of de formele voorwaarden.
Voor de tweede selectiefase kan geen conceptvoorstel aan het team worden voorgelegd.

MAIL NAAR: INFO@INNOVATIELABS.ORG OF BEL 010-4361600
Q&A Open Call Innovatielabs #2
Op de volgende momenten vinden online bijeenkomsten plaats om vragen te kunnen stellen over de Open Call en het indienen van een aanvraag. Meld je aan voor een van de Q&A's voor de Open Call Innovatielabs #2 en stel alvast een vraag via deze onderstaande links.

20 juli 2022 (15.30-17.00 uur), Q&A in het kader van aanvragen voor de eerste selectieronde. Aanmelden via deze link.

14 september 2022, Q&A in het kader van aanvragen voor de eerste selectieronde. Aanmelden via deze link.

11 januari 2023, Q&A in het kader van aanvragen voor de tweede selectieronde. Meer informatie volgt.