OPROEP

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL geven een vervolg aan het programma Innovatielabs met een tweede oproep. De Open Call Innovatielabs #2 biedt kansen voor innovatieprojecten die leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis, inzichten en ideeën voor actuele opgaven in de culturele en creatieve sector. Om in aanmerking te komen, doorloop je twee selectierondes. Op 5 oktober 2022 sluit de eerste ronde, waarbij je wordt gevraagd om een beknopte samenvatting van je innovatieproject in te dienen. Als je aanvraag wordt geselecteerd in de tweede ronde, dan ontvang je een subsidie voor uitvoering van het project én neem je deel aan een reeks activiteiten gericht op kennisontwikkeling en –deling.

OPEN CALL #2

IMPULS VOOR NIEUWE
VEERKRACHT IN


DE CULTURELE EN
CREATIEVE SECTOR

Heb je een vraag?

Voor vragen over de open call en de procedure kun je contact opnemen met het Innovatielabs-projectteam. Ook kun je tot en met woensdag 21 september een conceptvoorstel voorleggen. Het team laat weten of je aanvraag volledig is en of het voldoet aan de formele voorwaarden om in behandeling te worden genomen. Conceptvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wacht niet te lang en mail je concept naar info@innovatielabs.org. De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag voor de eerste selectieronde van de open call is op woensdag 5 oktober 2022.
Voor wie?

Inspiratie

Begin 2022 zijn de eerste zestien projecten gestart. Naast de uitvoering werken de initiatiefnemers aan kennisuitwisseling, zowel tussen de Innovatielabs-projecten onderling als tussen deze projecten en de sector.

lees meer

tijdlijn


jul

#2
8 juli 2022

Lancering open call #2

#2
20 juli 2022

Online Q&A

sep

#2
14 september 2022

Online Q&A

okt

#2
5 oktober 2022

Sluitingsdatum eerste ronde

dec

#2
december 2022

Bekendmaking selectie eerste ronde

2023


jan

#2
25 januari 2023

Sluitingsdatum tweede ronde

apr

#2
april 2023

Bekendmaking toegekende projecten

jun

#2
juni 2023

Startbijeenkomst Innovatielabs: aangenaam kennismaken

2024


dec

#2
december 2024

Slotbijeenkomst

GOED IDEE?

Heb jij een goed idee dat een impuls kan geven aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector? Denk aan projecten om nieuwe diensten en producten te verkennen en mogelijk te maken door middel van digitalisering en hybride praktijken, het (internationale) werkterrein te verbreden en te experimenteren met vormen van publieksbenadering. De uitkomst mag open liggen, zolang de geleerde lessen worden gedeeld en andere makers, culturele instellingen of creatieve partijen (mogelijk) gebaat zijn bij de door jou opgedane kennis en inzichten.

DOE MEE

faq

Mogen partijen die al een structurele subsidie ontvangen een aanvraag indienen?

Ook meerjarig ondersteunde instellingen mogen een aanvraag indienen. Dit geldt zowel voor door de rijksoverheid, het Stimuleringsfonds of andere rijkscultuurfondsen ondersteunde instellingen.

Ik heb een account aangemaakt, maar kan niet inloggen, hoe kan dit?

Omwille van veiligheidsredenen wordt je account handmatig geaccordeerd. Dit gebeurt alleen tijdens werkdagen. Maak dus op tijd een account aan.

Hoe en wanneer dien ik een subsidieaanvraag in?

Om een subsidieaanvraag te doen, ga je naar de online aanvraagomgeving en maak je een nieuwe aanvraag aan. Vul het aanvraagformulier volledig in, voeg de verplichte bijlagen (in pdf) toe en dien het in voor de sluitingsdatum. Daarnaast kun je optioneel beeldmateriaal toevoegen aan de aanvraag.
Lees voorafgaand aan een aanvraag de informatie van de open call goed door.
Je kunt het online aanvraagformulier tot 23.59 uur op de dag van de sluitingsdatum indienen. Nadrukkelijk advies is om dit tijdig te doen in verband met mogelijke drukte op de server.

Kan ik een conceptaanvraag voorleggen?

Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan het projectteam. Tot twee weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van de eerste selectieronde kun je een concept-projectplan met gerichte vragen voorleggen aan het projectteam. In de tweede selectieronde kunnen geen concepten aan het projectteam worden voorgelegd.

Wanneer vindt er prioritering plaats en waarom?

Prioritering is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden gerangschikt op basis van de door de adviseurs uitgebrachte scores. Het is dan mogelijk dat een positief beoordeelde aanvraag na prioritering niet toegekend wordt.

Voor welk bedrag kan ik aanvragen?

De hoogte van het aan te vragen bedrag wordt gebaseerd op een realistische begroting van het project en de eventuele cofinanciering. Je vraagt aan voor de totale kosten van het project of voor het tekort op je begroting minus de cofinanciering. Minimaal aan te vragen bedrag is € 100.000 en maximaal € 300.000. Met deze bedragen wordt verwacht dat het resultaat uit het project een betekenisvolle bijdrage levert aan de doelstelling van het programma.

Hoe stel ik een begroting op?

De begroting geeft een realistisch beeld van de geschatte kosten en inkomsten
die direct samenhangen met de uitvoering van je project. De specificatie van
kosten en inkomsten moet de adviescommissie in staat stellen je onderliggende
berekeningen en inschattingen te beoordelen. Voor het opstellen van een goede
begroting is het belangrijk rekening te houden met het volgende:
− Het aan te vragen subsidiebedrag bereken je door de totale cofinanciering en
eigen bijdrage af te trekken van de totale projectkosten;
− De begroting maakt inzichtelijk welke kosten op de begroting worden gedekt met
de subsidie uit deze Open Call;
− Met het oog op een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de culturele
en creatieve sector moet je voor alle werkzaamheden die betrekking hebben op
het gesubsidieerde project de vijf principes van de Fair Practice Code hanteren en
als opdrachtgever een eerlijke vergoeding betalen. Wijk je af van de Fair Practice
Code, geef dan aan wat daarvan de reden is;
− Vermeld of je de begroting inclusief of exclusief btw hebt opgesteld. Dit is
afhankelijk van of je wel of niet btw-plichtig bent. Als je btw-plichtig bent, dan stel je je begroting exclusief btw op;
− Stel je begroting op in hele euro’s.

Welk uurtarief kan ik gebruiken in mijn begroting?

Het Stimuleringsfonds draagt maximaal € 75 excl. btw bij in het uurtarief van de aanvrager en gelijkwaardige samenwerkingspartners. Voor een richtlijn met betrekking tot uurtarieven, bekijk de website van de Fair Practice Code voor meer informatie.

Waarop wordt een subsidieaanvraag beoordeeld?

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de criteria en doelstellingen die staan vermeld in de open call. Een commissie van externe adviseurs spreekt zich op basis van de aanvraag uit over de mate waarin de subsidieaanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van de regeling.

Hoe dien ik een wob-verzoek in?

Beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob)
Als je bij het Stimuleringsfonds met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kun je dit verzoek alleen per brief indienen. Deze brief dient per post o.v.v. Wob-verzoek en je kenmerk te worden gestuurd naar:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
o.v.v. Wob-verzoek
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam

Eisen aan verzoek
Zorg ervoor dat je verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:


Je moet het onderwerp, het besluit of het document noemen waarover je informatie wenst. Als je alleen een onderwerp noemt, moet dit voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.
Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De informatie die je wenst moet ergens bij het Stimuleringsfonds zijn vastgelegd.
De informatie die je vraagt moet betrekking hebben op een van de activiteiten van het Stimuleringsfonds en daarmee op een bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat dan over het beleid van het Stimuleringsfonds inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

Behandeling van je verzoek
Het Stimuleringsfonds moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je verzoek hierover een besluit nemen. Het Stimuleringsfonds kan de termijn van vier weken echter verlengen. In dat geval word je op de hoogte gesteld van deze verlenging. Reden van verlenging kan bijvoorbeeld de betrokkenheid van andere partijen zijn.

Als het Stimuleringsfonds positief beslist over je verzoek, wordt de door jouw gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan je toegezonden. Bij een negatief besluit word je geïnformeerd over de motivatie van het besluit.

Wat zijn andere subsidiemogelijkheden?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen, makers, ontwerpers en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. Elk fonds richt zich op een ander cultuurgebied en type maker.

Podiumkunst
Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst. Podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland kunnen hier terecht.

Vernieuwing in de kunst
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Veel Nederlanders nemen deel aan deze activiteiten.

Beeldende kunst en erfgoed
Het Mondriaanfonds is het fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, archieven en bibliotheken. Het Beleidsplan Mondriaan Fonds 2013–2016 maakt de rol van het fonds in het subsidiestelsel duidelijk.

Film
Het Nederlands Filmfonds stimuleert de ontwikkeling, productie en distributie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod in Nederland.

Literatuur
Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Particuliere fondsen voor cultuur
Er zijn ook particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn het VSBfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting DOEN en de VandenEnde Foundation.

Fonds Kwadraat (rentevrije lening)
Het Fonds Kwadraat verschaft rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers. Het Stimuleringsfonds is sinds 2014 een samenwerking aangegaan met Fonds Kwadraat. Het doel is door slimme financieringsstrategieën meer projecten in de creatieve industrie te ondersteunen, het draagvlak te vergroten en ondernemerschap te stimuleren. Met een positieve subsidiebeoordeling komt een projectvoorstel automatisch in aanmerking voor een aanvullende rentevrije lening. Voor meer informatie, klik hier.

Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen
Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende disciplines of van cultuur en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. Deze persoon informeert aanvragers over bijdragemogelijkheden van de verschillende fondsen (Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en zal zo nodig doorverwijzen. De contactpersoon, Bonnie Dumanaw, is per e-mail te bereiken.

Culturele financieringswijzer
Aanvragers en organisaties die op zoek zijn naar financiering van een project, product of onderneming krijgen met behulp van de Culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen een overzicht van financieringsmogelijkheden in Nederland.

HEB JE EEN ANDERE VRAAG?
STUUR ONS DAN EEN MAIL