innovatie­labs

Verkenning innovatielabs culturele en creatieve sector van start

Drie innovatielabs voor de culturele en creatieve sector - met de thema's digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie - zijn een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW met als doel om deze sector de kans te geven, te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de Covid-19 pandemie.

De minister stelt voor de innovatielabs € 5 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar, op advies van de Raad voor Cultuur. Door middel van open calls voor projecten wordt dit bedrag beschikbaar gemaakt voor projecten van makers en instellingen en voor implementatie van de resultaten in stedelijke cultuurregio’s.

Planning
De periode tot half september 2021 staat in het teken van het verder samenstellen van de inhoud van deze thema’s. Per thema is een onafhankelijke kwartiermaker gevraagd hiervoor met makers en instellingen in gesprek te gaan. Welke projecten of organisaties hebben het afgelopen anderhalf een interessante ontwikkeling gemaakt, waar liggen kansen of knelpunten en waar willen we als sector heen?

Eind september wordt er voor elk innovatielab een open oproep opengesteld waarvoor projectvoorstellen door de brede culturele en creatieve sector kunnen worden ingediend, met een sluitingsdatum begin november. In december 2021 zullen onafhankelijke adviescommissies naar verwachting per innovatielab 3 tot 6 voorstellen selecteren.

De uitvoering van projecten vindt plaats in de periode tot eind 2022, met een grote presentatie van de projecten en resultaten op de Dutch Design Week 2022. Het gezamenlijk leren, het verbinden en het delen van kennis van en over projecten staat centraal in deze innovatielabs.

Kwartiermakers
Om het voor iedereen mogelijk te maken om ook bij te dragen aan het verkennen van de drie thema's achter deze innovatielabs worden deze zomer enkele momenten gecreëerd. Houd onze website in de gaten voor informatie daarover. Je kunt ook direct jouw ideeën en kennis inbrengen bij de kwartiermakers. Stuur dan een e-mail naar:

Kwartiermaker voor innovatielab ruimtelijk ontwerp - Michelle Provoost: over alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor de productie en presentatie van cultuur.

Kwartiermaker innovatielab productdifferentiatie - Renée van der Grinten: over de wijze waarop makers en instellingen hun producties in verschillende vormen kunnen aanbieden.

Kwartiermaker innovatielab digitalisering - Gijs Meijer: over de ontwikkeling van goed werkende platforms en digitale aanbiedingsvormen en de koppeling naar publiek en verdienmodellen.

Elke kwartiermaker draagt gedurende alle fases van het project zorg voor het versterken van het organiserend en lerend vermogen binnen het Innovatielab door het stimuleren van onderlinge uitwisseling en intervisie. Dat gebeurt ook tussen de innovatielabs en met het publiek.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie treedt, mede namens de andere Rijkscultuurfondsen als penvoerder op van de innovatielabs in samenwerking met CLICKNL.

Op de website van de Boekman Stichting is een interview met Syb Groeneveld (directeur Stimuleringsfonds) en Bart Ahsmann (directeur CLICKNL) te lezen: Innovatielabs: vernieuwing na corona.


Presentatie kick-off event Innovatielabs Culturele en Creatieve Sector

Voor een overzicht van de opzet, planning en betrokken partijen bij de innovatielabs klik hier voor de presentatie van 3 juni jl.

Verkenning Innovatielabs: ingrediënten voor de open call

Tijdens een online Q&A op 2 september 2021, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie namens alle rijkscultuurfondsen en CLICKNL, kwamen kennisdelen en samenwerken naar voren als de belangrijkste voorwaarden voor innovatie. 'Willen we de sector in de volle breedte versterken, dan is het belangrijk dat we van elkaar leren', aldus Bart Ahsmann, directeur van CLICKNL. Deze en andere bevindingen van de deelnemers - zzp’ers, bedrijven, culturele organisaties, kennisinstellingen, gemeenten en de fondsen - zijn gebundeld en meegenomen in de open call die 30 september opent. Klik hier voor een beknopte weergave van de gezamenlijke verkenning van het programma Innovatielabs door de ruim 100 deelnemers aan de Q&A.

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Eva Roolker:
of
programmamanager kennis & community Marjolein van Vucht:
e.roolker@innovatielabs.org
010-4361600

m.vanvucht@innovatielabs.org
Rijksoverheid
Stimuleringsfonds
Clicknl